Niepokojące doniesienia napłynęły z czerwcowego posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW.

Więcej: Wykorzystanie środków z PROW zagrożone

A co ma na ten temat do powiedzenia MRiRW? Jakie jest obecnie wykorzystanie środków dostępnych z PROW i czy jest  ryzyko konieczności ich zwrotu? Ile wynosi alokacja z 2015 r., ile wykorzystaliśmy dotąd i czy ją wykorzystamy do końca roku?

„Wg stanu na 2 września 2018 r. w ramach PROW 2014-2020 zakontraktowano 24,98 mld zł (42,8% dostępnych środków), zaś zrealizowano płatności na kwotę 13,58 mld zł (wykorzystano 23,4% limitu środków), dla 916 387 różnych beneficjentów.  Sprawozdanie z realizacji PROW 2014-2020 za 2017 r. zostanie zamieszczone niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.” – wyjaśnia ministerstwo.

Przypomnijmy, że każde państwo musi wykorzystać alokację środków unijnych w ciągu trzech lat następujących po ich przekazaniu (zasada n+3). W ubiegłym roku o tej porze do wydania było około 10 proc. alokacji z 2014 r.

Więcej: Oddamy pieniądze z PROW? 

W tym roku jest to ok. 15,5 proc. alokacji z 2015 r.

Ministerstwo uspokaja: „W celu zapewnienia  pełnej realizacji PROW 2014-2020 MRiRW stale monitoruje i analizuje dane z wdrażania instrumentów Programu, w tym również  realizację zasady n+3. 

W celu spełnienia zasady n+3 roczne alokacje EFRROW muszą zostać zrealizowane do końca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy alokacja.

Jednocześnie przekazane przez Komisję Europejską prefinansowanie - 260,9 mln euro  EFRROW jest  wliczone do zrealizowanych płatności, a  roczne alokacje są pomniejszane o kwoty rezerwy wykonania. W związku  z tym, aby zasada n+3 została spełniona dla alokacji 2015 roku realizacja płatności ze środków EFRROW na koniec roku 2018 musi wynieść -  2 320 mln euro (ujęcie narastające). Wg stanu na 2 września 2018 r. realizacja zasady n+3 wynosi  84,5% (ujęcie narastające) i jest możliwa do spełnienia do końca br.

W załączeniu tabelka.”

Tabelkę przekazujemy – wraz z nadzieją, że realizacja planu jest pewna, a nie tylko możliwa.