Założenia podawały, że efekty działania PROW 2007-2013 będą odpowiadać za ok. 0,8 proc. całkowitego wzrostu produktu krajowego brutto Polski w latach 2007-2015.

W latach 2007-2015 drugi wskaźnik oddziaływania - tworzenie miejsc pracy, zdefiniowane jako liczba osób zatrudnionych - miał natomiast wzrosnąć o 2,7 proc. (z 13 854 tys. osób do 14 226 tys. osób, z czego 79,06 tys. osób - 0,57 proc. stanowić miał efekt PROW). Przyjęto zatem, że działanie Programu będzie odpowiadać za ok. 21,3 proc. całkowitego wzrostu liczby osób zatrudnionych w Polsce w latach 2007-2015.

Założenia dotyczące ostatniego z mierników ilustrujących rozwój społeczno - ekonomiczny, czyli wydajności pracy kwantyfikowanej jako stosunek wartości dodanej w cenach stałych do liczby zatrudnionych, głosiły, że do roku 2015 wielkość ta wzrośnie o 47,8 proc. (z 15 070 euro do 22 270 euro na jednego zatrudnionego), z czego 0,49 proc. stanowił będzie wkład Programu. Przyjęto zatem, że działanie PROW będzie odpowiadać za ok. 1,0 proc. całkowitego wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 2007-2015.

Z opracowania autorów raportu wynika natomiast, że wskaźniki docelowe zostały przeszacowane: dotyczy to tempa wzrostu gospodarczego oraz wydajności pracy. Z kolei niedoszacowano wartości zatrudnienia. Według autorów raportu można stwierdzić, że w rozważanym horyzoncie czasowym łączny wzrost PKB wyniesie 42,8 proc. ( wobec zakładanych 50,1 proc.), a wydajność pracy niemalże 23 proc. ( wobec zakładanych 47,8 proc.). Natomiast liczba osób zatrudnionych w gospodarce w latach 2007 - 2015 wzrośnie aż o 16,8 proc. i skala tego wzrostu będzie wyższa o ponad 14 p. proc. w porównaniu z zakładaną w PROW docelową wartością.

Skutki PROW wyliczono natomiast na 1,6 proc. jeśli chodzi o wzrost PKB, 0,8 proc. w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy, 0,4 proc. wzrostu wydajności pracy.