Zaprawiony kwalifikowany materiał siewny może być pozostawiony pod siew w roku następnym, ale ważne są warunki, w których będzie on przechowywany. Istotne jest żeby ziarno było ułożone w workach papierowych, najlepiej na paletach, tak by nasiona „nie złapały" wilgoci. Trzeba jednak pamiętać, że przed wysianiem nasion w kolejnym roku rolnik powinien zbadać zdolność kiełkowania, bo mimo wszystko należy się liczyć z obniżeniem siły i energii kiełkowania tych nasion.

A co z dopłatami do zużytego materiału siewnego, które składa się do Agencji Rynku Rolnego?

- Dopłaty do materiału siewnego są udzielane m.in. pod warunkiem, że wnioskodawca udokumentuje nabycie materiału siewnego fakturą wystawioną w okresie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku, oraz zużyje zakupiony materiał do siewu lub sadzenia w ww. okresie. Zatem rolnik ubiegający się o przyznanie dopłaty w 2013 r. jest zobowiązany do nabycia materiału siewnego w terminie od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. i zużycia go do siewu lub sadzenia w tym terminie - mówi portalowi farmer.pl Rafał Hołubicki z Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego.

W związku z tym materiał siewny np. pszenicy jarej zakupiony w tym roku lub jesienią ubiegłego roku, aby został objęty dopłatą powinien zostać wysiany do 15 czerwca 2013 r.

- Wskazany termin jest terminem określonym w przepisach ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków obejmującym swym zakresem wymagania wszystkich gatunków objętych dopłatami - dodał Hołubicki.

- Jednocześnie zawracam uwagę, iż dopłaty do materiału siewnego mające charakter pomocy de minimis rolnictwie udzielane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.), które wygasa 31 grudnia 2013 r. - podkreślił przedstawiciel ARR.