Tylko 10 procent wkładu własnego wystarczy,  aby zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków albo podłączyć budynki do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Dopłaty realizowane będą we współpracy i poprzez  gminy posiadające gruntowną wiedzę w zakresie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej.