- Szukaliśmy sposobu, żeby wypłacić pomoc suszową rolnikom, którzy mogą ją dostać w formule de minimis - powiedział minister.

We wtorek Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak zaznaczył minister, problem polega na tym, że pula środków krajowych w ramach de minimis prawie się wyczerpała i nie można wypłacić należnej rolnikom pomocy suszowej za ubiegły rok. Podkreślił, że jest ona wypłacana ze środków krajowych.

Ardanowski przypomniał, że wystąpił do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu pomocy de minimis na ten rok lub zaproponował, by KE pozwoliła na zaliczkowe wykorzystanie puli de minimis z 2021 r. "KE odmówiła i zabroniła wypłacania rolnikom pomocy w ramach de minimis" - stwierdził.

KE poinformowała, będzie konieczność zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami przez rolników poprzez egzekucję komorniczą. - Nie można do tego dopuścić, a te pieniądze się rolnikom należą, dlatego zgodnie z sugestią KE (...) Rada Ministrów podjęła decyzję, że będzie wsparcie dla tych samych rolników, w tych samych kwotach, ale w ramach procedury COVID-19 - zaznaczył minister.

Wyjaśnił, że "można tak zrobić, dlatego, że te gospodarstwa mają kłopoty finansowe, a gotówka, na którą liczyli nie wpłynęła w odpowiednim czasie i w związku z tym jest to istotny powód, by w ten sposób rolnikom pomóc".

Taka pomoc wymaga notyfikacji, ale - zdaniem Ardanowskiego - nie powinno być problemów z notyfikacją tego programu. "Wstępne ustne rozmowy zostały już przeprowadzone, a KE sama sugerowała, by zmienić charakter pomocy publicznej de minimis na pomoc covidową.

Minister podkreślił, że pieniądze na wypłaty są już na koncie ARiMR i jak tylko będzie zgoda KE "będziemy rolników informowali, by złożyli oświadczenia w ARiMR". Będzie to tylko oświadczenie, że chcą tej pomocy, ale tej procedury nie da się uniknąć - powiedział Ardanowski.

Pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych, w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy; którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, w 2019 r. w formule de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.; którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID-19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pomoc de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie to wsparcie państwa, które udziela się producentom rolnym, a które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to pomoc o niedużej wartości, która nie skutkuje naruszeniem konkurencji na rynku.

W 2019 r. decyzją KE został podniesiony limit z 15 tys. euro do 20 tys. euro pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego).

Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225,7 mln euro do prawie 296 mln euro.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na 14 lipca br. wynosi 291,4 mln euro, co stanowi 98,48 proc. puli środków.

Środki de minimis wykorzystuje się m.in. na pomoc suszową dla gospodarstw ze startymi w produkcji rolniczej poniżej 30 proc.; dopłaty do wapnowania; dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego; ulgi inwestycyjne w podatku rolnym; ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS) itp.