Nowe zasady przydziału środków finansowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obowiązywały od 1 lipca 2008 r.

1. Jesteś osobą pełnoletnią i nie masz ukończonego 40 roku życia?

2. Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

3. Spełniasz warunek: nie masz ustalonego prawa do emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

4. Posiadasz odpowiednie kwalifikacje zawodowe (rolnicze) lub zobowiążesz się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat?

5. Nabędziesz grunty rolne w okresie 180 dni od złożenia wniosku o pomoc finansową lub masz już grunty rolne nabyte w drodze spadku lub darowizny szczególnej, ale w okresie ostatnich 12 miesięcy, kiedy uczyłeś się w szkole?

6. Twoje gospodarstwo rolne osiągnie w ciągu trzech lat wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 4 ESU?

7. W Twoim gospodarstwie są spełnione minimalne normy w zakresie ochrony środowiska, higieny oraz warunków utrzymania zwierząt lub zostaną one osiągnięte w ciągu 3 lat od przyznania pomocy?

8. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa jest większa bądź równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie?

9. Twoja ilość użytków rolnych jest mniejsza lub równa 300 ha?

10. Twój małżonek spełnia warunek dot. prowadzenia działalności rolniczej, czyli nie posiada gospodarstwa rolnego lub posiada je, ale krócej niż 12 miesięcy?

Jeżeli na każde z powyższych pytań odpowiedziałeś "tak" oznacza to, że możesz ubiegać się o premie dla młodego rolnika.

Kwalifikator pomocy UE został sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dz.U. Nr 200 poz. 1433 z 2007 r, z późniejszymi zmianami, Dz.U. Nr 24 poz. 147 z 2008 r. - Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Uwaga! Wykorzystanie w innych publikacjach powyższego kwalifikatora wyłącznie za zgoda farmer.pl

1Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007 (dane ARiMR).

Jednostka podziału administracyjnego kraju Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2007 (w hektarach)
Województwo dolnośląskie 15,08
Województwo kujawsko pomorskie 14,65
Województwo lubelskie 7,28
Województwo lubuskie 19,34
Województwo łódzkie 7,30
Województwo małopolskie 3,71
Województwo mazowieckie 8,36
Województwo opolskie 16,86
Województwo podkarpackie 4,38
Województwo podlaskie 11,87
Województwo pomorskie 18,30
Województwo śląskie 6,53
Województwo świętokrzyskie 5,31
Województwo warmińsko mazurskie 22,68
Województwo wielkopolskie 13,37
Województwo zachodniopomorskie 29,18
Kraj 9,91

Warto sprawdzić również czy kwalifikujesz się na renty strukturalne.