Jak wynika z danych ARiMR, w trwającym od 16 maja do 14 lipca 2022 r. naborze o wsparcie na Restrukturyzację małych gospodarstw do Agencji wpłynęło w sumie 14 020 wniosków.

Przypomnijmy, w tym naborze pomoc w wysokości 60 tys. zł bezzwrotnej premii mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadeklarowali rozwój swoich małych gospodarstw, tj.  tych o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów ornych i których wielkość ekonomiczna nie przekracza 13 tys. euro.

Wsparcie w całości trzeba będzie przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach – 80 proc. kwoty rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Czy trzeba cisnąć o punkty?

Aktualnie - jak wynika z doświadczeń - wnioski z tego działania są na etapie kontroli kompletności.  W ciągu najbliższego miesiąca będzie natomiast realizowana merytoryczna ocena złożonych dokumentów, jak również biznesplanów. Tym samym jest to najwłaściwszy czas na dokonanie niezbędnych korekt w zakresie planowanej ilości punktów w każdym z gospodarstw. Może być bowiem tak, że wystarczy niezbędne minimum i rolnik nie musi niepotrzebnie obciążać się dodatkowymi działaniami.

Ale do tego potrzebna jest wiedza: ile wniosków złożono i jaki jest zaplanowany budżet na to działanie, czyli czy dla wszystkich chętnych, którzy złożyli wnioski wystarczy środków, bez względu na ilość punktów jaką zadeklarowali do zrealizowania w biznesplanie.

Redakcja farmer.pl zapytała o to w Biurze Prasowym ARiMR.

- W przypadku Restrukturyzacji małych gospodarstw aktualna pula środków wynosi 1 077 852 603 EUR. Na podstawie wydanych dotychczas decyzji o przyznaniu pomocy można stwierdzić, że wykorzystanie limitu na to poddziałanie wynosi 76,44 proc. (stan z 24 lipca 2022 r.) - podaje Agencja.

Przy założeniu, że wszystkie 14 020 wniosków zostanie pozytywnie zweryfikowane - do wypłaty będzie 841,2 mln zł. Zadekretowanych środków powinno więc starczyć.