To już czwarty nabór wniosków o taką pomoc, dotychczas odbyły się trzy, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Musi posiadać gospodarstwo liczące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.    

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu zmierzającego do restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć - w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej - do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Beneficjent otrzyma 60 tys. zł bezzwrotnej premii, wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Jak przypomina ARiMR, premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Może ona polegać na:

- przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz

- udziale w szkoleniach, lub

- korzystaniu z usług doradczych, lub

- udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

- realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

- rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);

- kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);

- wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);

- docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,

16 – 20 tys. euro – 4 pkt,

12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

- wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;

- zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;

- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Limit środków to 3 909 186 511,55 zł, dotychczas złożono wnioski na 29,04% limitu, zawarto umowy na 13,68% limitu, a zrealizowano płatności na jego 10,35%.

Więcej o planach dotyczących zmian w "Restrukturyzacji":

Próg dostępu wsparcia na „Modernizację” będzie podwyższony z 10 tys. do 13 tys. euro

Więcej o zasadach pomocy i poprzednich naborach:

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” raczej niechętnie?