21 stycznia projekt wpłynął do Sejmu, 22 stycznia trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania - i już z niej wyszedł z wnioskiem: „uchwalić projekt ustawy bez poprawek".

A cóż się kryje za tym błyskawicznym tempem? Projekt reguluje płatności w roku przejściowym 2014. A wnioski rolników o dopłaty od połowy marca będą już trafiały do ARiMR i do tego czasu muszą być znane zasady przyznawania płatności. Rząd nie zdążył, zdąży Sejm.

Projekt potwierdza nasze wcześniejsze informacje: wsparcie krajowe będzie kierowane do trzech z pięciu dotychczas wspieranych sektorów - co pozwoli je ograniczyć do 47,645 mln euro (Jest to kwota o 433,528 mln euro niższa niż maksymalna wysokość pomocy krajowej za 2013 r.).

Uzasadnienie? Jest takie: „Wybór sektora chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej wynika z tego, że płatności krajowe w tych sektorach odgrywają istotną rolę we wspieraniu dochodów rolników, zatem odstąpienie od ich stosowania wiązałoby się z silnym spadkiem dochodów rolników w tych sektorach. Natomiast w sektorze I oraz w sektorze upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych płatności krajowe odgrywają mniejszą rolę we wspieraniu dochodów rolników, a ponadto odstąpienie od stosowania płatności w tych sektorach może zostać zrekompensowane wyższą stawką jednolitej płatności obszarowej, osiągniętą w przypadku zasilenia koperty krajowej przeznaczonej na wsparcie bezpośrednie środkami z II filara."

W ten sposób płatności będą już w pewnym sensie zredukowane: projekt uwzględnia rozporządzenie unijne, które „nie ustanawia mechanizmu redukcji płatności, który byłby odpowiednikiem modulacji stosowanej na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009 w odniesieniu do płatności za 2012 r., czy też mechanizmu dostosowania stosowanego na podstawie art. 10a rozporządzenia nr 73/2009 w odniesieniu do płatności za 2013 r."

I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie oceniające konkurencyjność polskich rolników. Rząd stwierdza, że dopiero w kwietniu będzie wiadomo, jak z możliwości stosowania przejściowego wsparcia skorzystają inne kraje. „Niemniej jednak możliwość stosowania przejściowego wsparcia krajowego za 2014 r. dotyczy wszystkich nowych państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej, a poziom tego wsparcia jest ograniczony do 80 proc. sektorowych kopert finansowych z 2013 r. Ze względu na to, iż dotychczas wszystkie nowe państwa członkowskie, którym przepisy unijne umożliwiają przyznawanie płatności krajowych, stosowały ten rodzaj wsparcia, można założyć, że skorzystają z tej możliwości również w odniesieniu do 2014 r. Zatem stosowanie przejściowego wsparcia krajowego pozwala na utrzymanie konkurencyjności sektorów objętych wsparciem krajowym na rynku unijnym" - ocenił rząd w uzasadnieniu projektu.