Węglowe zamieszanie

W ostatnich miesiącach słowo "węgiel" jest w rolnictwie odmieniane przez wszystkie przypadki. W gąszczu nowych przepisów i zapowiadanych zmian można mocno się "zaplątać". Konsternację wzbudzają przede wszystkim dwa podobne przedsięwzięcia: wprowadzany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi" oraz różne formy certyfikacji usuwania CO2 z atmosfery i generowanie tzw. certyfikatów czy kredytów węglowych. Wewnątrzwspólnotowy system certyfikacji usuwania CO2 niedawno ogłosiła nawet Komisja Europejska.

Wśród producentów rolnych pojawiają się wątpliwości: czy ekoschemat i kredyty węglowe to to samo? A jeśli nie, to czy można jednocześnie czerpać finansowanie zarówno z ekoschematu i sprzedaży kredytów węglowych? A może te dwa działania wzajemnie się wykluczają? Postanowiliśmy zapytać o to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja farmer.pl: czy ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi" będzie wzajemnie wykluczał się z różnymi formami uczestnictwa w systemach certyfikacji usuwania CO2 w atmosfery? Czy będzie możliwe jednoczesne przystąpienie do ekoschematu i otrzymywanie w jego ramach płatności oraz sprzedaż tzw. kredytów węglowych?

MRiRW odpowiada

Dariusz Mamiński, radca z Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w swojej odpowiedzi zaznaczył, że rolnictwo węglowe ma spełniać rolę nowego ekologicznego modelu działalności gospodarczej.

Wdrożenie modelu rolnictwa węglowego jest szansą nie tylko dzięki perspektywie stworzenia nowego źródła dochodu dla zarządców gleb rolnych i leśnych, ale także ze względu na pozytywny wpływ takiego systemu na środowisko naturalne oraz zachowanie i poprawę jakości gleby i wody (...) Istnieje jednak szereg wyzwań związanych z wdrożeniem tego rodzaju rolnictwa, w szczególności dotyczących odpowiedniego zakresu finansowania, wysokich kosztów monitorowania oraz obciążenia administracyjnego, które będą dyskutowane w najbliższej przyszłości na poziomie grup roboczych Rady - czytamy w odpowiedzi MRiRW.

Ze względu na zalety rolnictwa węglowego "Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie zharmonizowanych na poziomie UE zasad wydawania kredytów węglowych/jednostek emisji dwutlenku węgla" oraz "wezwała państwa członkowskie do włączenia rolnictwa węglowego do swoich propozycji krajowych Planów Strategicznych (PS) Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027". Efekty tych pomysłów KE już znamy - przybrały kształt właśnie wspomnianego wyżej ekoschematu oraz unijnego systemu certyfikacji usuwania CO2.

Rozważana jest certyfikacja kredytów węglowych (pochłaniania CO2) na podstawie ujednoliconych na poziomie unijnym zasad. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający unijne ramy certyfikacji w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla został opublikowany pod koniec listopada 2022 r. (COM(2022) 672 - pisze w odpowiedzi Dariusz Mamiński.

Węgiel podwójnie "płatny"?

Tutaj przechodzimy do meritum. W skrócie można uznać, że ekoschemat i kredyty węglowe nie będą wzajemnie się wykluczać i gospodarstwa nie będą musiały wybierać między dopłatami w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe" a dochodami ze sprzedaży certyfikatów węglowych. Jak czytamy w odpowiedzi ministerstwa:

Tekst propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej na obecnym etapie prac nie wskazuje, aby istniały przeszkody ku temu, aby rolnik mógł przystąpić do ekoschematu Rolnictwo węglowe oraz uczestniczyć w systemie certyfikacji węgla przy założeniu, że spełni on kryteria kwalifikacyjne obu tych inicjatyw.

W swojej wypowiedzi Dariusz Mamiński wskazał jednak na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które doprecyzują zasady certyfikacji, które mogą różnić się od wymogów ekoschematu.

Kluczowe znaczenie dla wprowadzenia unijnych ram certyfikacji będzie miało przedstawienie przez Komisję Europejską kolejnych projektów legislacyjnych w zakresie szczegółowych zasad certyfikacji, które określą m.in. wymagania dotyczące jakości i dostępności pomiarów, monitoringu dwutlenku węgla czy stosowanych praktyk. Wspomniany na wstępie projekt rozporządzenia przewiduje możliwość istnienia wielu systemów certyfikacji, rolnik lub zarządca gruntów leśnych będzie mógł wybrać ten, do którego chce przystąpić. Wymagania poszczególnych systemów jak i ekoschematu Rolnictwo węglowe mogą się między sobą różnić.

W swojej odpowiedzi MRiRW skupia się na certyfikacji usuwania CO2 z atmosfery w ramach systemu zaproponowanego przez Komisję Europejską. Czy tak samo traktowana będzie certyfikacja prowadzona przez prywatne firmy? Tego na razie nie wiemy.