PRZEGLĄD PRASY: Tak zadecydował minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozporządzeniu z 18 czerwca2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007 -2013 Przepisy o pomocy na zalesianie obszarów rolnych weszły w życie 14 lipca, a o pomocy na zalesianie innych niż rolne staną się obowiązującym prawem 1 kwietnia 2008 r. – pisze Izabela Lewandowska.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 7 marca2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusz będzie stanowił główne źródło tej pomocy. Korzystać z niej mogą wyłącznie rolnicy, tj. osoby wpisane do ewidencji producentów. Jest ona częścią krajowego systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności. Wraz z wnioskiem muszą oni złożyć zobowiązanie do zalesienia określonych gruntów, pielęgnacji założonej uprawy przez pięć lat zgodnie z planem zalesienia, a także do prowadzenia tej uprawy przez15 lat i do utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, zgodnie z normami ochrony środowiska, na terenie całego gospodarstwa.

Pomoc można otrzymać na zalesienie gruntów o minimalnej powierzchni 0,5 ha i szerokości co najmniej20m, jeśli nie graniczy on z lasem. Co najmniej trzech rolników może podjąć się zalesienia gruntów sąsiadujących, jeśli ich łączna powierzchnia wynosi2ha. Grunty muszą być przeznaczone do zalesiania w planie zagospodarowania gminy, a gdy takiego planu nie ma -ich zalesienie nie może być sprzeczne ze studium zagospodarowania. Pomoc obejmuje:

- jednorazowe wsparcie na zalesienie i ewentualne ogrodzenie uprawy wypłacane w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia,

- premię pielęgnacyjną wypłacaną corocznie przez pięć lat,

- premię zalesieniową rekompensującą dochody utracone w wyniku przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia wypłacaną corocznie przez 15 lat; otrzymają ją rolnicy, którzy z rolnictwa uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów.

Stawki pomocy zależą od tego, czy rolnik będzie sadził drzewa iglaste czy liściaste, od rodzaju terenu (z konfiguracją korzystną czy nachylonego pow. 12 proc.) i od tego, jakie sadzonki będzie wykorzystywał (mikroryzowane z zakrytym systemem korzeniowym czy inne). Tak więc najniższa stawka za zalesienie 1 ha gruntu rolnego wynosi4100zł, anajwyższa6260zł.

Od konfiguracji gruntu zależy premia pielęgnacyjna (970 lub 1360 zł od 1 ha na rok), a od rodzaju zabezpieczenia premia za ochronę przed zwierzyną (190, 700, 280 zł od1ha na rok). Premia zalesieniowa to1580zł od1ha na rok.

Zaogrodzenie1ha uprawy dwumetrową siatką metalową rolnik otrzyma 2590 zł, a za 1 m bieżący ogrodzenia - 6,5 zł.

Do wniosku o przyznanie pomocy trzeba dołączyć plan zalesiania. Na wniosek rolnika sporządzi go nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśniczy będzie miał na to 60 dni. W rozporządzeniu wskazano, jakie elementy plan ma zawierać, i bardzo szczegółowo unormowano procedurę ubiegania się o pomoc, jej przyznawania i okoliczności, w których rolnik musi ją zwrócić.

Źródło: Rzeczpospolita