Rolnicy nie są zbyt zainteresowani rozpoczynaniem pozarolniczej działalności z PROW.

„Według stanu na dzień 29.10.2019 w naborze za 2019 r. zostało złożonych w ramach poddziałania 6.2 <Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich> ponad 3 tys. wniosków” – podaje ARiMR i zastrzega, że wnioski mogą jeszcze nadejść pocztą, podobnie jak w naborze z poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", w ramach którego na dzień 27.10.2019r. wpłynęło do ARiMR „ponad 20 wniosków o przyznanie pomocy”.

Agencja nie podaje, na jaką kwotę pomocy opiewają złożone wnioski, „gdyż wielkość pomocy zależy od planowanych do utworzenia miejsc pracy ( dotyczy poddziałania 6.2) oraz kwoty przyznanych dopłat bezpośrednich (dotyczy poddziałania 6.5), co weryfikowane jest podczas obsługi danego wniosku”.

Limit środków PROW na rozpoczęcie działalności pozarolniczej to obecnie (limit ten był zmniejszany) 1 483 520 372,94 zł. Do końca września zebrano 4 317 wniosków na kwotę 434 300 000,00 zł, co oznacza wykorzystanie limitu nieco poniżej 30 proc. Zawarto umowy już tylko na 15,16 proc. tego limitu, a wypłacono środki na jego 7,66 proc.

Z kolei dla przekazujących małe gospodarstwa przewidziano w PROW 26 034 865,32 zł, rolnicy złożyli do końca września 789 wniosków, zawarto umowy na 38,11 proc. limitu, wypłacono środki na jego 34,89 proc.

Przypomnijmy, że poczyniono ostatnio wiele zmian w PROW, m.in. zwiększając i różnicując premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy, osoby przekazujące małe gospodarstwa mogą ubiegać się też o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej: W październiku nabór z PROW na działalność pozarolniczą

Jak się okazuje, wpłynęło to na zwiększenie zainteresowania wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w sumie jest ono jednak nadal niewielkie i wykorzystanie limitów PROW dostępnych na tę pomoc pozostaje niepewne.

Dla porównania: w poprzednim PROW w ramach podobnego działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, na które przeznaczono 1 023 583 600 euro (obecny limit środków w euro to 231 997 643,00), na koniec sierpnia 2011 roku (po dwóch naborach wniosków i prawie pięciu latach realizacji PROW) informowano o 15 523 złożonych wnioskach, zawarciu 4913 umów i zrealizowaniu 2171 płatności. Procent realizacji alokacji wyliczano na 6,24.

Obecnie mamy więc na podobne działanie blisko pięć razy mniej środków i po prawie sześciu latach PROW niewiele większy procent realizacji niż w poprzednim okresie budżetowym po pięciu latach.

W poprzednim PROW było też działanie „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” z budżetem 345 580 000 euro (dla ubezpieczonych w KRUS) – w takim jak powyższy okresie przeprowadzono trzy nabory, złożono 16704 wnioski, zawarto 8828 umów, zrealizowano 5699 płatności, a procent realizacji alokacji wyliczano na 31,43.

Trzeba więc uznać, że w porównaniu z poprzednim PROW, oferowane dla rezygnujących z prowadzenia gospodarstw wsparcie jest niewielkie.

Niewiele też zmienia się struktura gospodarstw.

Więcej: ARiMR o średniej wielkości gospodarstwa zgłoszonego do dopłat w 2019 roku