Grupa ta powinna wykonywać na rzecz producenta zadania, określone w przepisach, które regulują powstawanie i funkcjonowanie każdej z form prawnych, zrzeszających producentów rolnych. W ramach środków finansowych, zgromadzonych od członków grupy, grupa może finansować koszty związane z funkcjonowaniem grupy, a w tym, m.in. koszty pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności oraz rozwoju grupy.

Zgodnie z definicją beneficjenta działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” zawartą w treści PROW, ze wsparcia w ramach przedmiotowego działania może skorzystać: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013, pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym"; który nie podlega wykluczeniu z ubiegania sic o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez  (EFRROW) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych; który, w przypadku uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, wytwarza produkty m.in. rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Dodatkowo, beneficjent działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013, zgodnie z § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do wniosku o płatność dołącza oświadczenie, iż w okresie, za który jest składany wniosek o płatności, wytworzył produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi.

Jak wynika z przytoczonej definicji beneficjenta działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" osoba prawna, aby móc skorzystać ze wsparcia w ramach przedmiotowego działania musi wytwarzać produkty w systemie jakości żywności np. rolnictwa ekologicznego, a następnie uzyskać certyfikat jakości, który potwierdzi stosowany rodzaj produkcji.

Grupa producentów rolnych, zarejestrowana na podstawie Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw skupia członków grupy, którzy wytwarzają produkty a sama nie wytwarza produktów, natomiast pośredniczy w ich sprzedaży, wypełniając jeden z celów, dla których grupa została utworzona.

Należy także zaznaczyć, że przeznaczenie wsparcia w zakresie systemów jakości żywności tj. działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" oraz działania „Działania informacyjne i promocyjne" regulują przede wszystkim przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), na podstawie którego określone zostały zasady wsparcia w ramach PROW 2007- 2013.

Zgodnie z art. 20 lit. c) pkt ii) rozporządzenia 1698/2005 w ramach działania 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" wsparcie przeznaczone jest dla rolników biorących udział w systemach jakości żywności. Natomiast, w przypadku powiązanego z działaniem 132 działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne", zgodnie z art. 20 lit. c) pkt iii) rozporządzenia 1698/2005, wspierane są grupy producentów w działalności informacyjnej i promocyjnej, prowadzonej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że już na poziomie prawa wspólnotowego rozróżnione zostało wsparcie w ramach ww. działań dla rolników i grup producentów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż rozszerzenie definicji beneficjenta działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013 o grupy producentów byłoby sprzeczne z definicją beneficjenta przedmiotowego działania określonego w przepisach wspólnotowych tj. w rozporządzeniu 1698/2005. Jednocześnie resort rolnictwa zaznacza, że powyższa kwestia zostanie wzięta pod uwagę w trakcie opracowywania prawodawstwa dla nowej perspektywy finansowej po roku 2013 czyli w ramach nowego okresu programowania tj. 2014-2020.