W tym roku płatności do upraw strączkowych znalazły się w mało licznej grupie płatności obniżonych w stosunku do ubiegłorocznych.

Więcej:

Stawki dopłat bezpośrednich wyjątkowo wysokie w tym roku

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w lipcu 2019 r., łączna kwota wsparcia związanego z produkcją (razem płatności związane do powierzchni upraw i płatności związane do zwierząt) w kampanii roku 2020 wyniesie 504 743 022 euro, z tej kwoty na płatności związane do powierzchni upraw za 2020 r. przeznaczono 172 867 551 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w lipcu 2019 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących powierzchni obszaru zatwierdzonego do poszczególnych płatności.

Łączna kwota na płatności związane z produkcją notyfikowana Komisji Europejskiej przekracza o 22 euro całkowitą kopertę finansową określoną na ten cel w rozporządzeniu (UE) 2020/1017. Jednak, z uwagi na fakt, że stawki uwzględniają zaokrąglenie w dół (do pełnych groszy), łączna kwota płatności związanych z produkcją może wynieść ok. 504 733 938,08 euro, a więc nie przekroczy rocznego pułapu określonego w rozporządzeniu (UE) 2020/1017 – wyliczono w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r.

Jako kryterium ustalenia zróżnicowanych stawek płatności do roślin strączkowych na ziarno przyjęto powierzchnię uprawy roślin strączkowych kwalifikujących się do płatności.

Określono, że stawka płatności do pierwszych 75 ha uprawy wspieranych roślin we wszystkich gospodarstwach jest dwukrotnie wyższa od stawki ustalonej dla pozostałych powierzchni upraw wspieranych roślin (ponad 75 ha). Przyjęty stosunek stawek płatności do roślin strączkowych na ziarno jest zgodny z założeniami programu wsparcia związanego z produkcją notyfikowanego przez Polskę.

W efekcie stawka płatności do roślin strączkowych na ziarno została wyliczona następująco:

a) 724,38 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności nieprzekraczającej 75 ha,

b) 362,19 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej 75 ha.

W ubiegłym roku płatność do strączkowych na ziarno <=75 ha wynosiła 765,80 zł/ha, a  >75 ha –  382,90 zł/ha.

Rolnicy zadeklarowali w ramach płatności do strączkowych na ziarno w 2019 roku  298 283,28 ha, a w 2020 - 324 236,82 ha.

Do roślin pastewnych płatność wyliczono w tym roku na 468,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

W ubiegłym roku było to 463,71 zł/ha.

Rolnicy zgłosili do płatności do pastewnych w 2019 roku 162 011,73 ha, a w 2020 - 164 681,57ha.