Założenia nowego programu przewidują wprawdzie działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, ale ograniczają pomoc do wspierania rozpoczęcia działalności gospodarczej: „Pomoc w postaci premii w wysokości do 100 tys. zł przyznawana ma być w związku z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej". Jednocześnie założono, że "pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis", a "wypłacenie ostatniej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji planu operacyjnego.”

Utrudnieniem może być też ograniczenie rodzaju rozpoczynanej działalności: miejsce prowadzenia działalności znajduje się na obszarze wiejskim, operacja jest realizowana poza obszarem funkcjonalnym miast, ale jednocześnie  wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych – przyjęto w założeniach.

Beneficjent musi utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu średniorocznym (wchodzi tu również samozatrudnienie). Beneficjentem może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej.

W przygotowanych przez EFRWP „Uwagach do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”, których autorem jest Marek Zagórski we współpracy z Edytą Kozdroń, Krzysztofem Podhajskim, Januszem Rowińskim, Andrzejem Sochajem, Zofią Winawer, zauważono wiele wad przedłożonej propozycji.

„W związku z tym, że PROW nie przewiduje się finansowania szkoleń w kierunku działalności pozarolniczej (zakłada się przesunięcie tego typu działań do Polityki Spójności), rodzi się pytanie, kto będzie wspierał rolników, zamierzających aplikować o środki w ramach tego działania, chociażby w opracowaniu biznes planu? Dotychczas rolę taką pełniły ODR” - podano.

Wątpliwości budzi też, że „proponuje się tylko wsparcie osób, deklarujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, rezygnując ze wsparcia gospodarstw zamierzających podejmować zadania w zakresie różnicowania działalności. Eliminuje to wspieranie chociażby agroturystyki czy drobnego przetwórstwa prowadzonego w gospodarstwie. Tymczasem to ostatnie w kontekście celu jakim jest skracanie łańcucha żywnościowego powinno być wspierane w sposób szczególny. Warto też zauważyć, że według danych na 23 sierpnia 2013 r. w PROW 2007-2013 w działaniu „Różnicowanie…”, liczba operacji zrealizowanych wyniosła 11 982, a średnia płatność na gospodarstwo (beneficjenta) to 87 822 zł, czyli więcej niż zakładane wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, które, jak należy się domyślać, ma stanowić alternatywę dla działania „Różnicowanie…” – podali eksperci EFRWP.