Celem tego działania jest wsparcie projektów polegających na inicjowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. W założeniu ma to spowodować zróżnicowanie źródeł dochodu rolników, ich małżonków i domowników, co będzie prowadzić do polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi. Na dofinansowanie inwestycji w ramach tego działania w okresie programowania przeznaczono ze środków publicznych ponad 345 mln euro.

Kto może się ubiegać o środki

Działanie skierowane jest do osób fizycznych. Ponadto osoba starająca się o dotację powinna być ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) określono także dodatkowe kryteria dla osób, którym może być przyznana pomoc.

Wnioskodawca:

 • jest obywatelem Unii Europejskiej
 • jest pełnoletni, ale nie powinien przekroczyć 60 roku życia
 • mieszka z gminie:
 • - wiejskiej lub
  - wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub
  - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców
 • nie wystąpił o rentę lub nie przyznano mu renty strukturalnej zarówno w ramach PROW 2004-2006, jak i PROW 2007-2013
 • jest ubezpieczony w KRUS, bez przerw, przez okres minimum 12 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku
 • nie będzie realizował inwestycji jako wspólnik spółki cywilnej

Dodatkowym niezbędnym warunkiem jest, aby gospodarstwo rolne, w którym pracuje Wnioskodawca było objęte płatnościami bezpośrednimi w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jakie inwestycje mogą otrzymać wsparcie

Osoby zainteresowane uzyskaniem bezzwrotnej pomocy w ramach działania „Różnicowanie...” muszą pamiętać, że planowana operacja zostanie pozytywnie oceniona przez ekspertów jeśli:

 • dotyczy inwestycji prowadzącej do rozwinięcia istniejącej lub powstania nowej działalności nierolniczej,
 • jest uzasadniona ekonomicznie. Oznacza to, że wynik ekonomiczny przedsięwzięcia deklarowany we wniosku i Ekonomicznym Planie Operacji (biznes planie) nie może być równy 0, inwestycja nie może także powodować straty finansowej,
 • działalność prowadzona będzie w miejscowości należącej do gminy kwalifikującej się do wsparcia,
 • planowana działalność nierolnicza spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, stałych lub sezonowych, a w przypadku działalności rozwijanej - zachowania istniejących miejsc pracy,
 •  wszystkie elementy zawarte we wniosku są niezbędne do realizacji planowanej działalności,
 • inwestycja dotyczy określonych działań, w tym związanych z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją. Szczegółowy wykaz działalności, które kwalifikują się do wsparcia zamieszczono w załączniku do Rozporządzenia. Dodatkowo wsparciem objęte są usługi świadczone dla turystów w gospodarstwach rolnych oraz wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

Według katalogu kosztów kwalifikowanych dofinansowanie można otrzymać na:

 • koszty budowy czy modernizacji budynków niemieszkalnych
 • nadbudowę, przebudowę lub remont budynków mieszkalnych

W obu przypadkach jeśli jest to uzasadnione można wnioskować o zwrot kosztów rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

W przypadku operacji związanej z budynkiem mieszkalnym, jeśli planowane są elementy inwestycji nie dające się przypisać tylko do działalności pozarolniczej, refundacji podlega część inwestycji wynikająca z wykorzystania budynku na cele planowanej działalności.

Przykładem takich wydatków może być docieplanie i tynkowanie budynku, zmiana pokrycia dachu, wymiana instalacji grzewczej w całym budynku czy zakup pieca do ogrzewania budynku.

Przykład:
budynek mieszkalny o powierzchni pomieszczeń 150 m2
w tym na cele mieszkalne – 50 m2 (1/3)
na pokoje dla gości - 100 m2 (2/3)
koszt remontu dachu – 15 000 zł
koszt kwalifikowany związany z remontem dachu wynosi 15 000 x 2/3 = 10 000zł

 • zagospodarowanie terenu
 • nowe maszyny, urządzenia, narzędzia czy wyposażenie
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie potrzebne do realizacji inwestycji
 • środki transportu. W przypadku samochodów osobowych we wniosku można ująć pojazdy do transportu minimum 8 osób, w tym kierowca.

Maksymalne dofinansowanie zakupu środka transportu uzależnione jest od rodzaju planowanej działalności. Wynosi maksymalnie 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych jeśli planowana inwestycja dotyczy prowadzenia wyłącznie działalności w zakresie usług transportowych. W przypadku innej działalności koszty kwalifikowalne dotyczące zakupu środka transportu nie mogą przekroczyć 50%. Wobec powyższego może się zdarzyć, że dofinansowanie środka transportu będzie niższe niż maksymalny dopuszczalny poziom.

Przykład:
planowana działalność – usługi budowlane
planowana wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji – 95 000 zł
wartość samochodu osobowego do przewozu ekipy budowlanej – 60 000 zł
maksymalny poziom dofinansowania zakupu środka transportu – 50 % kosztów kwalifikowalnych.
wartość dotacji na zakup samochodu – 95 000 x 50% = 47 500 zł (koszt kwalifikowalny)
koszt niekwalifikowalny zakupu samochodu – 60 000 – 47 500 = 12 500 zł

 • rat leasingu, pod warunkiem, że wartość rat nie przekroczy ceny netto przedmiotu objętego leasingiem oraz przeniesienie własności rzeczy na beneficjenta nastąpi przed złożeniem ostatecznego wniosku o płatność.

Do zwrotu nie kwalifikują się między innymi koszty zakupu rzeczy używanych i podatek VAT poniesiony w związku z inwestycją.

Część dotacji może być przeznaczona na koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Do kosztów ogólnych zaliczono m. in. koszty poniesione na wykonanie kosztorysów, projektów budowlanych czy architektonicznych, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości  czy oceny oddziaływania na środowisko.

Refundacja kosztów

Podobnie jak w przypadku większości środków z Funduszy Unijnych przeznaczonych na inwestycje, dotacja w ramach Działania przyznawana jest w formie refundacji, co oznacza, że Wnioskodawca musi najpierw zainwestować własne środki, a następnie na podstawie wniosku o płatność zwraca się o zwrot poniesionych kosztów.
 
Dofinansowaniu podlegają koszty inwestycji związane z zakupem lub leasingiem oraz koszty ogólne, wynikające z przygotowania i realizacji operacji.

W przypadku kosztów materiałów, sprzętu, wyposażenia i usług związanych z realizacją inwestycji refundacji podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadku kosztów ogólnych refundowane są koszty poniesione od 1 stycznia 2007 roku. W przypadku negatywnej oceny wniosku i nie przyznania dofinansowania Wnioskodawca nie otrzyma zwrotu poniesionych wcześniej kosztów ogólnych.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

Limit dotacji dla jednego wnioskodawcy, w okresie wdrażania PROW 2007-2013 wynosi 100 000 zł. Limit ten może być wykorzystany w ramach jednego lub większej ilości projektów.

Wniosek o płatność

Wniosek należy sporządzić na druku zatwierdzonym przez ARiMR. Razem z wnioskiem należy złożyć wymagane załączniki, których lista zależna jest od planowanego zakresu prac i rodzaju działalności nierolniczej. Niektóre załączniki wypełnia się na gotowych formularzach przygotowanych przez Agencję, np. Ekonomiczny Plan Operacji.

Wniosek składa się w 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości składania wniosków w danym roku. Dokumenty przyjmują Oddziały Regionalne Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji.

W trakcie jednego naboru (jednego roku) Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Różnicowanie...”

Agencja ma na rozpatrzenie wniosku 4 miesiące, liczone od dnia złożenia dokumentów.
Okres ten może się przedłużyć, jeśli Wnioskodawca zostanie poproszony w trakcie oceny o uzupełnienie dokumentów czy udzielenie wyjaśnień.

Wypełnianie Wniosku

Poniższe opracowanie zostało przygotowane w oparciu o projekt formularza wniosku. Dokument może ulec zmianie po znowelizowaniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W nowelizacji Rozporządzenia znalazły się zmiany dotyczące między innymi:

 • możliwości ubiegania się o refundowanie wydatków poniesionych od dnia złożenia wniosku, a nie jak w poprzedniej wersji Rozporządzenia od dnia podpisania umowy o dofinansowanie;
 • w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w których jest prowadzona działalność objęta pomocą. Zapis ten ma zastąpić wcześniejszy mówiący, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w każdym naborze;
 • poszerzenia listy działalności nierolniczych, do których może być przyznane wsparcie o  następujące rodzaje działalności: 01.11.C - Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane – dotyczy wyłącznie przetwórstwa słomy innej niż ze zbóż na cele energetyczne, 40.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych – w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskanego jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów, 80.10.A – Przedszkola i 80.41.Z - Działalność szkół nauki jazdy

I.1. Numer identyfikacyjny producenta – Wnioskodawca powinien wpisać nadany mu numer identyfikacyjny. Jeśli numer nadany został innej osobie, uprawionej do płatności do gruntów rolnych w danym gospodarstwie, w polu należy wpisać numer tej osoby.

Sekcja I.4, nie dotyczy wnioskodawców składających wnioski w ramach działania „Różnicowanie...” i nie należy jej wypełniać.
Wnioskodawcy, którzy zdecydują o wyznaczeniu pełnomocnika do realizacji czy rozliczania inwestycji powinni w sekcji I.7. wpisać dane takiej osoby. Muszą się one zgadzać z pisemnym upoważnieniem załączonym do wniosku.

W sekcji II należy zaznaczyć odpowiednie pola potwierdzające informacje dotyczące gospodarstwa. Szczegółowe informacje dotyczące działek ewidencyjnych należy wpisać odpowiednio w formularzu II.A, jeśli inwestycja będzie realizowana w gospodarstwie wskazanym we wniosku lub formularzu II.B, jeśli inwestycja będzie realizowana na nieruchomości znajdującej się poza wskazanym gospodarstwem. Oba formularze stanowią część wniosku.

Opis planowanej inwestycji – w tej sekcji powinny się znaleźć wszystkie informacje niezbędne do oceny zasadności planowanych działań. Opisując cele inwestycji należy zwrócić uwagę, aby były one zgodne z celami wpisanymi w PROW 2007-2013. Oznacza to, że działania wpisane do wniosku mają spowodować „różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub
rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem,
co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich”
.

Należy pamiętać, że samo przeprowadzenie inwestycji nie może być celem. Stąd celem nie jest zakup wyposażenia kuchni czy rozbudowa budynku mieszkalnego. Celem jest „wzrost dochodów z działalności gastronomicznej poprzez zakup wyposażenia kuchni” czy „wzrost liczby klientów i wzrost dochodów poprzez rozbudowę budynku mieszkalnego i stworzenie nowych pokoi dla turystów”.

Jeśli dzięki operacji osiągniętych zostanie więcej celów w sekcji III wpisujemy tylko jeden cel, którego osiągniecie wymaga największych nakładów.

W punkcie 14 należy wpisać wartość dodaną brutto uzyskaną ze wspieranej działalności pozarolniczej w przypadku, kiedy wniosek dotyczy działalności rozwijanej. Wartość tę należy przenieść z tabeli III.5.3 Ekonomicznego Planu Operacji (biznes plan). W przypadku nowej (podejmowanej) działalności wpisać należy 0.

W punkcie 16 wniosku powinien się znaleźć kod i nazwa działalności zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rozporządzenia z 17 października 2007 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.”

W punkcie 17 wniosku należy wpisać daty zakończenia poszczególnych etapów inwestycji.
Operacje można realizować etapowo. Inwestycje nie finansowane przy pomocy leasingu mogą być realizowane w maksymalnie 2 etapach.
Jeśli wnioskodawca korzysta z leasingu może inwestycję podzielić na 10 etapów, przy czym w jednym roku może przedstawić tylko 2 wnioski o płatność. Data zakończenia całej inwestycji musi być zgodna z zasadą, że maksymalny czas trwania projektu nie może przekroczyć:

 • dla inwestycji jednoetapowych 24 miesięcy od podpisania umowy o przyznanie dofinansowania;
 • dla inwestycji dwuetapowych 36 miesięcy od podpisania umowy;
 • 60 miesięcy dla inwestycji finansowanych przy pomocy leasingu.

W sekcji IV wniosku wpisywane są całkowite koszty całej operacji oraz koszty poszczególnych etapów. W przypadku finansowania zakupu przy pomocy leasingu kosztem kwalifikowalnym są wyłącznie raty kapitałowe.

Wnioskodawcy wykorzystujący limit dotacji w więcej niż jednym projekcie powinni w punkcie 19 wpisać kwoty wcześniejszych dotacji. W przypadku, kiedy koszty inwestycji przekraczają limit 100 000 zł koszty powyżej limitu należy uznać za koszty niekwalifikowalne.

Koszty wykazane w sekcji IV wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym szczegółowy wykaz działań i związanych z nimi wydatków. Zestawienie sporządzane jest na formularzu udostępnianym przez Agencję. Jeśli do sporządzenia zestawienia potrzebna jest więcej niż jedna karta należy poszczególne karty ponumerować.

Zestawienie zawiera zakres rzeczowy operacji z podziałem na koszty nie objęte leasingiem, koszty objęte leasingiem i koszty ogólne.

W tabeli powinny się znaleźć jednostki miar odpowiednie dla pozycji zestawienia (np. zakup ogrodzenia może być podany w metrach bieżących lub jako ilość elementów/przęseł) oraz planowana ilość (liczba). Informacje te posłużą do oceny wniosku i zgodności realizacji inwestycji z planami.

W części tabeli dotyczącej kosztów należy wpisać całkowite koszty kwalifikowalne dla każdej pozycji zestawienia oraz wartość tych kosztów w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji wniosku.
  
W sekcji VI wniosku należy zaznaczyć wszystkie załączniki składane wraz z wnioskiem oraz wpisać ich liczbę.
Jeśli któryś z wymienionych załączników nie dotyczy wnioskodawcy lub nie jest wymagany w związku z planowaną działalnością należy zaznaczyć kwadrat „nie dotyczy” (ND).

Do wszystkich wniosków obowiązkowo powinny być dołączone 3 załączniki:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • zaświadczenie z KRUS o objęciu wnioskodawcy ubezpieczeniem rolniczym jako rolnika, domownika lub małżonka rolnika
 • Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)

Załącznik pełni rolę biznes planu, w którym powinny się znaleźć szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności, zasobów Wnioskodawcy, ekonomicznego uzasadnienia projektu i sposobu finansowania inwestycji.

Ważne jest aby informacje podane w EPO były:

 • wewnętrznie spójne – np. zakres rzeczowy musi odpowiadać planowanym kosztom, harmonogram inwestycji musi być zgodny z wydatkami.
 • zgodne z danymi zawartymi we wniosku

Przed przystąpieniem do wypełniania EPO należy pamiętać, że w przypadku:

 • inwestycji (bez względu na kategorię operacji), w których koszty kwalifikowane nie przekraczają 50 000 zł
 • realizacji inwestycji dotyczących tworzenia lub rozwijania działalności w zakresie wynajmu pokoi, sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług na rzecz turystów przebywających w gospodarstwie rolnym Wnioskodawca nie wypełnia pól części EPO oznaczonej „*”   

W pozostałych przypadkach należy wypełnić wszystkie pola załącznika.

Przygotowanie EPO

Ekonomiczny Plan Operacji przygotowuje się na standardowym formularzu, dostępnym w oddziałach i na stronie internetowej Agencji.
Informacje zawarte w EPO muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku. Sprawdzając czy prawidłowo wypełniliśmy dokumenty należy sprawdzić czy ta zgodność została zachowana.

Identyfikacja Wnioskodawcy
Pierwsza część załącznika dotyczy Wnioskodawcy. Wypełniając pole „numer identyfikacyjny producenta” wpisujemy numer osoby, której przyznano płatności do gruntów rolnych w gospodarstwie. Natomiast w rubryce numer NIP powinien się znaleźć numer identyfikacyjny Wnioskodawcy.

Charakter planowanej operacji
Wpisując informacje o charakterystyce planowanej operacji należy zwrócić uwagę, żeby w punkcie II.1.b znalazły się numery PKD zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeśli operacja dotyczy więcej niż jednego rodzaju działalności należy wpisać wszystkie, przy czym na pierwszym miejscu powinna się znaleźć działalność główna.

Numeru PKD nie wpisuję się jeśli działalność planowana w projekcie dotyczy wynajmowania, sprzedaży domowych posiłków i usług świadczonych turystom w gospodarstwie rolnym. W tabeli należy wtedy postawić kreskę.

Opis działalności
Opis planowanej działalności powinien zawierać informacje dotyczące zakresu i celu planowanej inwestycji, charakteru wszystkich elementów inwestycji oraz zastosowanych technologii. Punkt ten powinien dać odpowiedź na pytanie „co zamierzamy zrobić w ramach operacji”. Opis musi być zwięzły, ponieważ nie może zawierać więcej niż 500 słów.

Osoby sprawdzające wniosek będą oceniać zgodność opisu m.in. z zestawieniem finansowo-rzeczowy we wniosku.

Zasoby Wnioskodawcy
Opis zaplecza zawiera informacje o posiadanych gruntach, budynkach i maszynach/sprzęcie. Charakterystykę zasobów uzupełniamy zgodnie z rubrykami w tabeli II.2.b. W przypadku gruntów należy wpisać hektary fizyczne posiadanych gruntów z podziałem na np. sady, lasy, jeziora, grunty orne czy grunty pod zabudowę. Budynki należy scharakteryzować podając ich powierzchnię (m2) lub kubaturę (m3) oraz stan techniczny.

Urządzenia, maszyny i pojazdy należy opisać podając rok produkcji i stan techniczny.
W tabeli powinny się także znaleźć informacje o elementach zaplecza w posiadaniu zależnym, np. w dzierżawie.
Aby uzasadnić potrzebę zakupów niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności konieczne jest wykazanie posiadanych zasobów, które będą wykorzystywane do realizacji planowanej działalności. W tym celu należy wstawić znak „x” przy odpowiednich elementach wymienionych w tabeli.

Z opisu działalności i informacji o zasobach powinno wyraźnie wynikać, jakie inwestycje są niezbędne do rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności, czyli „co posiadamy, a czego nam obecnie brakuje do realizacji zamierzeń”.

Analiza potrzeb i korzyści
W tej sekcji wpisujemy informacje dotyczące planowanej liczby miejsc pracy i planowany dochód z działalności.
Nowopowstające miejsca pracy należy podać z podziałem na miejsca stałe i sezonowe. Stałymi miejscami pracy nazywamy miejsca istniejące 12 miesięcy w roku. Podajemy je jako liczbę zatrudnionych osób i w przeliczeniu na pełne etaty.
Podając dane o sezonowych miejscach pracy podaje się tylko liczbę osób.

W przypadku działalności rozwijanej należy wpisać liczbę miejsc, które zostaną zachowane. Oznacza to miejsca pracy, które istniały w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Jeśli działalność w poprzednim roku nie była prowadzona przez 12 miesięcy informację o tym fakcie wpisuje się w sekcji VI EPO.

Informacje o planowanym dochodzie z działalności muszą być zgodne z zaktualizowaną wartością netto wpisaną w tabeli III.5.3. Wartość planowanego dochodu powinna być wyższa od 0. Uzyskanie dochodu równego lub niższego od „0” po kilku latach prowadzenia działalności oznacza, że operacji brak jest ekonomicznego uzasadnienia, a środki publiczne zostaną wydane nieefektywnie. Taka inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie prognozy dochodu powinny się opierać o realne założenia i nie powinny być sztucznie zawyżane. Informacje i wskaźniki podane we wniosku i załącznikach mogą zostać sprawdzone podczas kontroli prowadzonych przez jednostki kontrolne.

W tabeli „Charakterystyka produktu i działania marketingowe” powinna się znaleźć lista produktów i/lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę w związku z prowadzeniem planowanej działalności. W rubryce „poziom cen” nie należy wpisywać danych liczbowych, tylko informację czy ustalone przez Wnioskodawcę ceny są niższe, równe czy wyższe od cen konkurencji.

Jeśli Wnioskodawca zamierza prowadzić działania promocyjne informację o tym zamieszcza w wierszu „planowane akcje promocyjne...”. Działania należy podać z zaznaczeniem czy dotyczą one promocji firmy czy konkretnego produktu lub usługi.

Wypełniając tabele „Uzasadnienie zakresu rzeczowego operacji” musimy się odnieść do informacji zawartych w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Zadania w obu dokumentach powinny być wymienione w tej samej kolejności.
Wszystkim pozycjom towarzyszy opis zawierający markę, typ i dane techniczne. Opis pozwala ocenić czy podana wartość zadania jest uzasadniona.

W przypadku umieszczania w zestawieniu robót budowlanych i kosztów ogólnych wypełniamy tylko kolumnę „wartość zadania”. Wartość ta wynika z kosztorysu wykonania zadania.

Oferty przedstawione w obcych walutach powinny zostać przeliczone na złotówki według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty lub średniego kursu dziennego, jeśli nie podano kursu sprzedaży. Kursy walut NBP można znaleźć na stronie internetowej www.nbp.pl.
Suma kosztów znajdująca się w rubryce „Razem” musi być zgodna z wartością „suma kosztów kwalifikowalnych” zestawienia rzeczowo-finansowego.
 
Wybór określonych ofert należy uzasadnić w polu „uzasadnienia wyboru oferty”. Powinny się tu znaleźć wszystkie informacje dotyczące kryteriów oceny oferty i uzasadnienie wyboru.
Zebranie ofert jest wymagane, kiedy planowany koszt zadania przekracza 10 tys. zł.

Pozycja „wpływ zakresu rzeczowego operacji na zakładany poziom sprzedaży” służy wykazaniu, w jaki sposób planowane zadania, w tym zakupy, wpłyną na uzyskanie planowanej sprzedaży.

Przykłady:
- wzrost produkcji elementów o 50% dziennie ze względu na zatrudnienie 2 nowych pracowników i wprowadzenie dodatkowej zmiany
- spadek kosztów produkcji o 7% w związku z zakupem urządzeń energooszczędnych, przez co wzrośnie dochód ze sprzedaży
- spadek kosztów o 500zł w wyniku remontu 100 m2 pomieszczeń pozwalających na  przeniesienie działalności z pomieszczeń wynajmowanych do własnych. Koszt wynajmu 850 zł miesięcznie, koszt prowadzenia działalności we własnych pomieszczeniach 350zł.
- dzięki wymianie systemu ogrzewania i dociepleniu budynku wydłuży się sezon turystyczny z 7 do 12 miesięcy co spowoduje wzrost dochodów o 25%.


Projekcja finansowa
W tej sekcji należy przedstawić informacje dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy, źródeł finansowania operacji oraz prognoz dotyczących wpływów z prowadzonej działalności. Z prognozy finansowej powinno jasno wynikać, że Wnioskodawca posiada wystarczające środki aby przeprowadzić inwestycję. Pamiętać należy, że dotacja wypłacana jest jako refundacja poniesionych wydatków.

1. Środki własne

Należy przedstawić roczny dochód gospodarstwa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku. Wykazane środki powinny dotyczyć wszystkich źródeł dochodów, w tym dochodów z:

 • działalności rolniczej,
 • dochody gospodarstwa wynikających z działalności ubocznej, np. z wynajmu sprzętu rolniczego;
 • prowadzonych działalności nierolniczych,
 • wynagrodzeń za pracę,
 • świadczeń emerytalno-rentowych i innych.

Dane należy wpisać w odpowiednich linijkach tabeli.

Podając dochody z planowanej działalności należy wpisać dane z tabeli III.5.3 „Zaktualizowana wartość netto”.
Należy wykazać dochody wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa, a nie tylko dochody Wnioskodawcy.

W pozycji „środki własne” nie uwzględnia się środków pochodzących z kredytów i pożyczek.

Kalkulując dochody należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty i obciążenia dotyczące danego roku, tj:

 • podatek dochodowy
 • koszty ponoszone w związku z wymienionymi powyżej działalnościami (np. koszty środków produkcji, koszty zakupu materiałów do prowadzenia działalności pozarolniczej), koszty pracowników, opłaty eksploatacyjne np. energia, woda, ścieki;
 • amortyzację środków trwałych.

Dane dotyczące roku poprzedniego wpisują tylko osoby, które w ramach projektu chcą rozwijać prowadzoną działalność.

Dane z roku bieżącego oblicza się jako sumę dochodów uzyskanych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku oraz prognozy dochodów do końca roku.

Wartość dochodów w kolejnych latach znajduje się w wierszu „dochód razem”.

W ostatniej linijce tabeli powinny się znaleźć informacje o stanie środków finansowych, na które składa się gotówka, posiadane lokaty, wpływy z dotacji (całość dotacji lub wartość dotycząca płatności za etap inwestycji), należności krótkoterminowe w przypadku przedsiębiorców.

W pozycji „środki obce” należy wpisać dane dotyczące kredytów i pożyczek zaciąganych na potrzeby realizacji planowanej działalności. W poszczególnych wierszach tabeli należy wpisać wszystkie pożyczki i kredyty, wraz z informacją o kwocie zadłużenia i podając wartość wykorzystania tych środków do finansowania działań.

W kolejnej tabeli wpisana zostaje suma spłacanego kapitału i odsetek. Wartości te powinny zostać podane z podziałem na kolejne lata, od roku bieżącego przez kolejnych 5 lat. W przypadku rozwijania działalności dodatkowo należy podać dane dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Wysokość spłacanego kapitału i odsetek powinna być zgodna z harmonogramem spłat uzyskanym od kredytodawcy.

Kolejność pożyczek i kredytów wymienionych w tabeli „środki obce” powinna być zachowana w tabeli „obsługa zadłużenia”.

W tabeli „Leasing” Wnioskodawca wpisuje informacje o wszystkich umowach leasingowych zawartych w związku z realizacją operacji. W tabeli „obsługa zadłużenia” należy podać dane dotyczące wartości spłacanego w kolejnych latach, kapitału i odsetek. Wartości te muszą być zgodne z harmonogramem uzyskanym od leasingodawcy.

Wartość zadłużenia oznacza wartość części kapitałowej spłacanego zobowiązania, równej początkowej wartości netto przedmiotu leasingu.

W części EPO dotyczącej „Finansowania inwestycji” wykazywane są koszty z podziałem na: koszty nie objęte leasingiem, objęte leasingiem i koszty ogólne.

Koszty muszą zostać wymienione w kolejności zgodnej z kolejnością w zestawieniu rzeczowo-finansowym (załącznik do wniosku).
Opisy podane w kolumnie „koszty nie objęte leasingiem- Ki”, „koszty objęte leasingiem- Kl”, „koszt ogólne- Ko” muszą być zgodne z opisami zamieszczonymi w kolumnie „wyszczególnienie zakresu rzeczowego” zestawienia rzeczowo-finansowego. Ułatwia to identyfikację poszczególnych pozycji i umożliwia porównanie zgodności wniosku i EPO. W przypadku braku zgodności przyjmuje się, że oba dokumenty nie są spójne, a Wnioskodawca nie przedstawił wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dofinansowaniu. Wartości podane w tabeli są wartościami netto podanymi w polskich złotych.

Wnioskodawca przedstawia ogólną wartość odpowiadającą określonej pozycji w zestawieniu, a następnie wykazuje rok poniesienia tego kosztu. Jeśli koszt ponoszony jest w okresie 2 lub więcej lat należy odpowiednio podzielić kwotę ogólną.

Jeśli w projekcie poniesiono wydatki kwalifikujące się do kosztów ogólnych (Ko), przed dniem złożenia wniosku, należy je dodać do wartość Ko w kolumnie „rok bieżący”.

Po uzupełnieniu danych w tabeli Wnioskodawca powinien sprawdzić czy wartość „suma kosztów kwalifikowanych operacji” jest równa wartości „ogółem” w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

Sprawdzając czy Wnioskodawca posiada wystarczające środki na realizację zamierzonych inwestycji porównuje się czy nakłady w kolejnych latach nie są mniejsze od posiadanych środków. Aby to sprawdzić należy zsumować w określonych latach pozycje dotyczące środków własnych, środków obcych i leasingu. Odpowiednie dane zawarte są w pozycjach:
III.1 – stan środków własnych,
III.2 – „Razem” w kolumnie „wykorzystanie środków obcych...” 
III.3 – „Razem” w kolumnie „obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał i odsetki)

Wykazanie nakładów wyższych niż posiadane środki oznacza, że Wnioskodawca nie ma zdolności sfinansowania inwestycji w danym roku.
Jeśli zdarzy się taka sytuacja należy skorygować wartość nakładów w danym roku przesuwając część kosztów na inne lata lub pozyskać dodatkowe środki, np. z kredytu lub pożyczki.

„Planowane przychody i koszty związane z operacją” – prognozę sporządza się dla sześciu lat od daty wnioskowania o pomoc.
Jeśli inwestycja zacznie generować przychody w roku bieżącym należy również podać prognozę dla tego roku.

W przypadku działalności rozwijanej uzupełnieniu podlegają również dane za rok poprzedni. Ponadto tworząc prognozy przychodów i kosztów na kolejne lata, w przypadku działalności rozwijanej, należy podać tylko saldo przyrostu wynikającego z operacji.

Prognoza sprzedaży zawiera informację o asortymencie produktów/usług oferowanym w wyniku operacji.
Jeśli oferowany będzie podobny asortyment w tej samej cenie nie należy wymieniać wszystkich elementów asortymentu, tylko je pogrupować. Wnioskodawca wpisuje pozycje: „szafki kuchenne, 45 cm, różne kolory frontów”, „dżemy owocowe”, „czapki z dzianiny jedno- i dwukolorowe”.

Pierwsza część tabeli dotyczy prognozy ilościowej, nie należy tu wpisywać cen.

Ceny bazowe dla kolejnych lat ustala sam Wnioskodawca biorąc pod uwagę możliwości produkcji wynikające z ilości zatrudnionego personelu i jego czasu pracy, parametrów maszyn/urządzeń, kosztów produkcji czy cen konkurencji. Podana cena bazowa jest wartością stałą dla danego roku.

Wartości podane w tabeli ilościowej pomnożone przez cenę bazową dla danego roku dają wielkości, które należy wpisać do „tabeli wartościowej”. Podane dane oznaczają prognozowaną wartość przychodów ze sprzedaży dla poszczególnych produktów czy usług. Wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność przed złożeniem wniosku i mieli w ofercie produkt wymieniony w prognozie wypełniają kolumnę „roku poprzedni” podając iloczyn ceny w roku poprzednim (informacja z części 2 tabeli) i ilości asortymentu z roku poprzedniego (dane z części 1 tabeli).

W tabeli kosztów dotyczących działalności objętej projektem podajemy wszelkie koszty związane z prowadzeniem tej działalności (kategorie zostały wymienione w tabeli). Należy pamiętać, że jeśli rozwijamy działalność to w tabeli nie podajemy kosztów całkowitych, a jedynie przyrost kosztów.
Jeśli w operacja nie generuje kosztów w roku bieżącym należy wpisać wartość „0”.

W tabeli nie należy wykazywać wartości podatku dochodowego, a jedynie inne podatki i opłaty związane z prowadzeniem działalności.

Wszelkie dane dotyczące przychodów i kosztów w kolejnych latach niezbędne są do wyliczenia zaktualizowanej wartości netto (NPV). Jeśli wartość NPV jest dodatnia oraz wartość dochodu przynajmniej w roku docelowym jest dodatnia inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie.

Osoby realizujące operację o wartości kosztów kwalifikowanych nie wyższej niż 50 000 zł oraz planujące świadczenie usług dla turystów w gospodarstwie rolnym wypełniają tylko 4 pierwsze wiersze tabeli. Nie wyliczają wartości NPV, a jedynym wskaźnikiem opłacalności inwestycji jest dodatni dochód brutto, osiągany przynajmniej roku docelowym. 

Wyliczenie NPV:
Wartości inwestycji w zakresie kosztów kwalifikowanych, przychody ze sprzedaży i koszty działalności objętej operacją dla kolejnych lat, niezbędne do wyliczenia wartości NPV, należy przenieść z odpowiednich tabel EPO.
Wartość dochodu brutto obliczamy odejmując koszty od przychodów.

Podatek dochodowy obliczamy mnożąc wartość dochodu brutto przez odpowiednią stawkę podatku. Stawkę podatku należy wpisać w odpowiednie miejsce tabeli. W przypadku wypełniania EPO w wersji elektronicznej wysokość podatku wypełni się automatycznie po wpisaniu stawki podatku.

„Wartość końcową” podaje się tylko dla roku docelowego. Jest to wartość kosztów kwalifikowalnych, bez kosztów ogólnych, pomniejszona o amortyzację. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych stosowana jest liniowa stawka amortyzacji w wysokości 8%. Stawka liniowa oznacza, że wartości amortyzacji w każdym roku jest taka sama.

Przykład:
wartość początkowa maszyny -30 000 zł
stawka amortyzacji – 8% rocznie (oznacza uśredniony procent spadku wartość zakupionej maszyny w każdym roku)
wartość końcowa -  liczona dla piątego roku
całkowita wysokość amortyzacji w ciągu pięciu – 5 x 8% = 40% (spadek wartości maszyny w ciągu 5 lat)
wartość maszyny po 5 latach – 30 000 x (100-40)% = 30 000 x 60% = 18 000 zł


W przypadku Wnioskodawców stosujących odpisy amortyzacyjne do tabeli należy wpisać wartość faktycznych odpisów z kolejnych lat.

Wartości z wierszy „dochód” w.6, „wartość końcowa” w.7, „amortyzacja”w.8 i „inwestycje” w.1, służą do obliczenia salda bieżącego w kolejnych latach według wzoru:

Saldo bieżące (Nx) = w.6 + w.7 + w.8 – w.1

Stosując tę formułę należy obliczyć saldo bieżące dla kolejnych lat. Przy czym „wartość końcowa” w.7 sumowana jest jedynie przy obliczaniu salda dla roku końcowego. W pozostałych latach nie uwzględniamy tej wartości.

Wartość salda bieżącego dla kolejnych lat (No, N1,...N5) służy bezpośrednio do obliczenia NPV według wzoru:
       
NPV = No + N1/(1+r) + N2/(1+r)2 + N3/(1+r)3 + N4/(1+r)4 + N5/(1+r)5

Wartości podane w nawiasach nazywamy czynnikiem dyskontującym. Jego wartość wyliczana jest na podstawie stopy dyskonta „r” ustalonej przez Agencję na poziomie 5,82%.

Czynnik dyskontujący obliczamy według wzoru 1/(1+r)n

Wartości czynnika dyskontującego dla kolejnych lat zostały podane w tabeli III.5.3 EPO i wynoszą odpowiednio: dla roku bieżącego – 1; roku 1 – 0,9450; roku 2 – 0,8930; roku 3 – 0,8439; roku 4 – 0,7975; roku 5 – 0,7536.

Otrzymana wartość NPV daje odpowiedź czy planowana operacja kwalifikuje się do wsparcia. Szanse na dofinansowanie mają te inwestycje, dla których NPV >0

Źródło: farmer.pl