Każde z państw członkowskich przygotowało „Umowy partnerstwa” – dokument krajowy, przedstawiający wykorzystanie funduszy w celu realizacji „Strategii Europa 2020”. Tym zasadom podporządkowano zarówno PROW, jak i inne unijne fundusze (Regionalny, Społeczny, Spójności i Rybołówstwa”.

Za ich priorytety uznano programy: Przyspieszony transfer wiedzy i umiejętności, Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw, Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem, Odnowę, wspieranie i ochronę ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne, Włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.