Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o podpisaniu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pozwala ono przeznaczyć na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 22 750 000 euro.

Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany pozwolą na przyznawanie w ramach środków PROW 2007-2013 pomocy na realizację operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne – informuje MRiRW. Rozporządzenie przewiduje dodatkowo możliwość przekazania zakupionych w ramach PROW 2007-2013 urządzeń mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii osobom fizycznym. Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90-proc. poziomie dofinansowania.

Już w drugiej połowie kwietnia ma być ogłoszony nabór na to działanie. Wnioski mają być rozpatrzone do końca września 2015 r. 

Wcześniej zakładano przeznaczenie na ten cel 17 mln euro, a dofinansowanie dla gminy miało wynosić do 500 tys. euro.