Nabór trwać będzie do 1 lutego do godziny 15.00. Takie wstępne nabory niebawem mają rozpocząć się również w innych WFOŚiGW zainteresowanych udziałem w programie Ryś.

Oprócz nich środkami na realizację programu  dysponować będą również wybrane banki, których lista zostanie opublikowana prawdopodobnie w lutym. Według informacji uzyskanych od rzecznika prasowego NFOŚiGW pani Magdy Składowskiej spodziewane jest szybkie podpisanie stosownych umów z bankami, które powinny rozpocząć przyjmowanie wniosków jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Przypomnijmy, że program Ryś będzie realizowany do 2023, budżet wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje), z czego banki dysponować będą 300 milionami, a 100 mln będzie w dyspozycji Funduszy Wojewódzkich. Umowy kredytu/pożyczek wraz z dotacją będzie można zawierać do 2020 r.

Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, także organizacje pozarządowe i samorządy, przy czym przez dom jednorodzinny rozumie się tu budynek wykorzystywany przynajmniej w połowie do celów mieszkalnych.

W ramach programu można przeprowadzić kompletną termomodernizację budynku, od wymiany okien po instalację pompy ciepła.

Osoba korzystająca dofinansowania w ramach programu Ryś nie będzie miała obowiązku przeprowadzenia konkretnych prac – Fundusz Ochrony Środowiska pozostawia wolny wybór co do ich zakresu. Natomiast konieczne jest przestrzeganie pewnej kolejności działań – podzielono je na 3 grupy. Pierwszym etapem termomodernizacji musi być termoizolacja ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej - gdy te elementy są ok. można myśleć o wymianie instalacji grzewczej, czy założeniu wentylacji z odzyskiem ciepła. Wymiana kotłów grzewczych, instalacja solarów czy pompy ciepła to trzeci etap termomodernizacji.

Wsparcie finansowe w programie RYŚ ma dwie formy - dotację i preferencyjny kredyt. Połączenie tych form ma zapewnić pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych termomodernizacji, a w zależności od tego, w której grupie mieszczą się modernizowane elementy, różna jest wysokość dotacji lub kredytu. Program RYŚ zachęca do tego, by dom zmodernizować kompleksowo - im więcej elementów się ociepla, tym większa wysokość dotacji. Wadą są limity kwotowe dla każdego rodzaju prac. I tak np. na ocieplenie nieogrzewanej podłogi na gruncie przewidziane jest maksymalnie 150 zł/m2, na bramę garażową 600 zł/m2, a na pompę ciepła tylko 55 tys. zł. Trzeba jednak przyznać, że koszty kwalifikowalne w RYŚ obejmują właściwie wszystko, co jest związane z remontem, od zakupu po wykonanie.

Generalnie dotację można uzyskać jedynie na poziomie od 20 do 40% kosztów kwalifikowalnych. Dla odnawialnych źródeł energii ten poziom utrzymany jest tylko w roku 2016 - w następnych latach kwota ta zmniejsza się do 15 procent. W 100 procentach dotowana jest tylko wymagana dokumentacja projektowa - pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Gdy jedynym elementem termomodernizacji jest wymiana okien lub ocieplenie podłogi, nie uzyskamy dotacji, ale możemy pokryć 100% kosztów z preferencyjnego kredytu. Jeśli wymianę okien połączymy przynajmniej z dachem i podłogą, dostaniemy na to 20% dotacji, a kredyt obejmie jedynie 80% kosztów. Tak samo będzie, jeśli zdecydujemy się ocieplić ściany i połączymy to z podłogą i wymianą okien. Na ocieplenie ścian i dachu razem, połączone z wymianą okien lub ociepleniem podłogi otrzymamy z kolei dotację w wys. 40% i kredyt w wys. 60% kosztów kwalifikowalnych.

Wymiana instalacji pokrywana jest w 80% z kredytu i 20% z dotacji. Tak samo instalacja kotła grzewczego na biomasę, albo pompy ciepła czy kolektorów słonecznych. Ale już instalacja kotła kondensacyjnego (jako nieekologicznego, choć energooszczędnego) w ogóle nie jest dotowana, można ją sfinansować tylko przy pomocy kredytu.

Stałe oprocentowanie kredytu preferencyjnego wynosi 1% w skali roku. Do tego dochodzą jednak koszty obsługi kredytu, w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i 1,5% rocznie aktualnego stanu zadłużenia w każdym kolejnym roku kredytowania. Kredyt może być udzielony na 15 lat, okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy kredytu, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Od dotacji ze środków NFOŚiGW bank nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji.

Aby uzyskać kredyt/dotację należy złożyć odpowiedni wniosek na formularzu udostępnionym przez bank lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie to można zrobić po ogłoszeniu naboru wniosków. Do wniosku trzeba dołączyć ocenę energetyczną budynku przed realizacją przedsięwzięcia wykonaną przez wskazanego przez NFOŚiGW konsultanta, dokumenty potwierdzające prawo własności do budynku, umowę z wybranym wykonawcą, zawierającą m.in.: potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich wymagań programu Ryś i odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty wykonania usługi. Kredyt wraz z dotacją wypłacany jest przez bank po przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów księgowych dotyczących kosztów kwalifikowanych.