Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes ARiMR podpisali porozumienie w sprawie powierzenia zadań i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie Środka 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umożliwi to rozpoczęcie działań związanych z wypłatą rekompensat.

3 listopada 2008 r. Minister RiRW wystosuje pisma do partnerów społecznych oraz innych instytucji wnioskując o wyłonienie członków Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego. Zadaniem tego komitetu będzie ustalenie kryteriów przyznawania pomocy a zatem ustalone one będą przy udziale partnerów społecznych. Podkreślenia wymaga fakt że, uruchomienie procedur przyjmowania wniosków, podpisywania umów i wypłat premii uzależnione jest od podjęcia prac przez ten Komitet.

Aktualnie istnieje możliwość realizacji wypłat premii wg. dwóch metod, które będą stosowane równolegle.

            1) Możliwa jest wypłata za czasowe zawieszenie połowów dorsza w okresie 25 dni na podobszarze 22-24 Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund. Wypłata ta będzie w wysokości od 23.675 zł do 32.125 zł na statek rybacki zależnie od długości całkowitej tego statku. Ponadto będzie ona zwiększona o kwotę 3.425 zł za każdą osobę pracującą na tym statku rybackim w okresie zawieszenia działalności połowowej.

            2) Uruchomiony zostanie również instrument wynikający z rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczegółowe działanie w celu wspierania restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczy, rekompensatami z tego tytułu objęci zostaną wszyscy armatorzy statków rybackich bez względu na poławiany gatunek ryb, pod warunkiem nieprowadzenia połowów w wodach morza Bałtyckiego w dowolnych 60 dniach kalendarzowych w okresie od dnia 1 października 2008 do dnia 31 grudnia 2008. Wypłata ta będzie w wysokości od 56.820 zł do 77.100 zł na statek rybacki zależnie od długości całkowitej tego statku. Ponadto będzie ona zwiększona o kwotę 8.220 zł za każdą osobę pracującą na tym statku rybackim we wszystkich dniach zawieszenia działalności połowowej.

W pierwszym przypadku umowa będzie podpisywana przed weryfikacją wniosku o dofinansowanie a liczba załączników do tej umowy będzie zredukowana do minimum. W drugim przypadku proponuje się rybakom umowę warunkową tzn. wypłata środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy ale na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia w terminie późniejszym 60 dni postojowych w porcie.

W świetle porozumienia Rządu RP z KE przełowienie dorszy zredukowano z kwoty 14.000 ton do kwoty 8.000 ton, która będzie do zwrotu w latach 2008 – 2011 w następujący sposób w roku 2008 – 800 ton, i w kolejnych 3 latach po 2.400 ton dorszy.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na uzupełnienie polskiego rejestru statków rybackich o dodatkową zdolność połowową o łącznej wartości 11.548 GT i 9.835 kW. Pozwoliło to na wpisanie do polskiego Rejestru Statków Rybackich nowego statku, który rozpoczął połowy w wodach będących pod jurysdykcją Królestwa Maroka. Planowane jest prowadzenie połowów w wodach należących do Islamskiej Republiki Mauretanii oraz na obszarze Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (South Pacific RFMO), a także wprowadzenie kolejnego statku. Ponadto, dzięki działaniom ministerstwa zostały uzyskane dodatkowe kwoty połowowe na wodach Maroka. Powyższe działania pozwoliły na zachowanie polskiej bazy historycznej i przyznanych Polsce praw w wodach Afryki Zachodniej.

Źródło: MRiRW