Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) finansowane są działania sektora pozarządowego.

Jednym z głównych założeń Programu FIO na lata 2014-2020 jest wyrównanie szans organizacji pozarządowych w zakresie terytorialnym, wzmocnienie ich potencjału oraz obszarów wsparcia. Program umożliwi realizację zadań publicznych szczególnie małym i młodym organizacjom, które dysponują niewielkimi środkami finansowymi. Dotacje będą przekazywane na etapie przystępowania do realizacji projektów. Rozszerzenie działalności FIO aż do 2020 r. pozwoli również organizacjom odpowiednio projektować finansowe ramy działalności.

Program będzie finansowany z budżetu państwa, przewiduje się, że wydatki na ten cel wyniosą 60 mln zł rocznie. W poprzedniej edycji programu finansowanie zostało ustalone na kwotę nie mniejszą niż 60 mln zł rocznie.

W latach 2005-2007 działał rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w 2008 r. w rezerwie celowej budżetu państwa były przeznaczone środki na tę działalność, a w latach 2009-2013 funkcjonował Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Od przyszłego roku funkcjonował będzie w nieco zmodyfikowanej formule.

FIO jest skorelowany z najważniejszymi dokumentami strategicznymi i programowymi, m.in. Strategią Europa 2020, która jest długofalowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej sprzyjającym włączeniu społecznemu. FIO umożliwi także realizację jednego z głównych projektów Strategii Europa 2020, czyli programu zakładającego powstawanie nowych umiejętności i zatrudnienia w zakresie zwiększenia potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w rozwiązywaniu problemów.