Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił na ostatnim posiedzeniu Senatu wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu o realizacji uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wezwania rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Marszałek Bogdan Borusewicz nie uwzględnił  przedstawionego wniosku, ponieważ Senatowi nie przysługują uprawnienia kontrolne. Senator Chróścikowski chciał wniosek przeredagować tak, aby był on zgodny z regulaminem.

- Podtrzymuję wniosek - powiedział. - I chcę zwrócić uwagę, że informacja rządu jest w tym momencie bardzo potrzebna, albowiem prace nad kształtem przyszłej wspólnej polityki rolnej wchodzą w decydującą fazę legislacji. I niezbędne jest zespolenie wysiłków wszystkich konstytucyjnych organów państwa w celu uzyskania rozstrzygnięć jak najkorzystniejszych dla Polski, a przede wszystkim w celu zakończenia niezgodnej z przepisami traktatu dyskryminacji polskich rolników. I dlatego, że na 7–8 lutego jest zapowiedziany szczyt, chcielibyśmy usłyszeć informację rządu, jaki jest stan prac wskazanych w tytule wpisanym jako tytuł uchwały podjętej przez Wysoką Izbę. W związku z tym uważam, że tutaj wszystko jest w porządku, chyba że pan marszałek uważa, że trzeba ten wniosek jakoś jeszcze doprecyzować – samo brzmienie punktu, chodzi o słowa – to ja jestem gotów to poprawić…

Chróścikowski proponował zmianę sformułowania: - A więc ja bym dał propozycję, w której będzie mowa tak: informacja rządu o podjętych działaniach.

Na takie ustne poprawienie wniosku marszałek jednak się nie zgodził.

Przegłosowano wniosek w zgłoszonej formie – i na 80 obecnych senatorów 28 głosowało za, 52 – przeciw.

Senator Chróścikowski zapowiedział złożenie kolejnego wniosku – sformułowanego na piśmie i zgodnie z regulaminem.

Kolejne posiedzenie Senatu rozpocznie się 20 lutego.