Jak powiedział premier Ukrainy Wołodymyr Grojsman, wśród priorytetów jest rozwój produkcji zwierzęcej, ruchu spółdzielczego, wsparcie dla ogrodnictwa i produkcji ukraińskich maszyn rolniczych.

Programy koncentrują się na branżach, które mogą zapewnić długofalowy efekt ekonomiczny:

● kompensacji 25 proc. kosztów nabycia nowych maszyn rolniczych i sprzętu produkcji ukraińskiej.

● rekompensaty pożyczki zaangażowanej w budowę kompleksów dla zwierząt gospodarskich, która stanowi efektywną stawkę na poziomie 3 proc., zwrot kosztów oddanych do użytku kompleksów inwentarskich zbudowanych na własny koszt inwestora, a także obniżenie do 3 proc. ceny pożyczek na projekty realizowane w dziedzinie akwakultury, hodowli owiec, uprawy owoców jagodowych itp.

● obniżenie kosztów utrzymania bydła w przedsiębiorstwie rolnym w wysokości 1,5 tys. hrywien na zwierzę na rok.

● zmniejszenie kosztów utrzymania młodych zwierząt (do 1 roku), które trzymane są w gospodarstwach domowych w wysokości 2,5 hrywien na zwierzę na rok.

● zmniejszenie o 80 proc. kosztów materiału szkółkarskiego w ogrodnictwie i sadzonek owoców jagodowych.

● małe i średnie gospodarstwa mają zapewniony zwrot 100 proc. kosztów zakupu ukraińskich nasion i  90 proc. kosztów usług doradczych. Również ta kategoria producentów rolnych będzie miała dostęp do tanich kredytów a także będzie korzystała z dodatkowych preferencji przy zakupie ukraińskich maszyn rolniczych - będą one rekompensowane w wysokości 40 proc. wartości.

● w ramach wsparcia i rozwoju spółdzielni usług rolniczych państwo będzie współfinansować projekty realizowane w zakresie hodowli zwierząt, ogrodnictwa, budowy magazynów warzyw i owoców oraz ponosić 70 proc. kosztów zakupu nowego sprzętu dla nich.

W wyniku realizacji programów pomocy państwa, rząd ukraiński dąży do zwiększenia udziału rolnictwa w PKB z 6 proc., do co najmniej 10 proc.