Projekt nowelizacji wprowadza możliwość wypłaty zaliczek beneficjentom realizującym zadania w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy. Działania te zawarte są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ich realizatorzy będą mogli od razu wystąpić o zaliczkę. Środki finansowe na wypłaty zaliczek będą pochodzić Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa. Do ustawy wprowadzono także przepisy, które realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2010 r., zakazujący publikacji wykazu osób fizycznych, beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, ze względu na ochronę danych osobowych.

Proponuje się, aby znowelizowana ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.