Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rząd chce zwiększyć wsparcie dla producentów świń w ramach walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). Chodzi m.in. o pomoc na przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach. Dotyczy to także wprowadzenia bardziej korzystnych warunków udzielania pomocy producentom świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF.

Na co przysługuje pomoc? 

Pomoc przeznaczona na bioasekurację obejmie przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Rozwiązanie to będzie dotyczyć gospodarstw, w którym utrzymywane jest średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Wprowadzone zostaną bardziej korzystne warunki udzielania pomocy producentom świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF. Chodzi o podwyższenie jednostkowej pomocy z 0,36 zł na 1 zł oraz podwyższenie liczby świń w gospodarstwie z 50 do 200, do których może zostać przyznana pomoc.

Zmiana warunków udzielania pomocy dla producentów świń

Zmienią się warunki udzielania pomocy na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF. Producenci świń, którzy np. zmienili kierunek produkcji z prosiąt na tuczniki, będą mogli obliczać utracony dochód za okres, w którym prowadzony jest nowy kierunek produkcji.

Wprowadzona zostanie zasada, że w przypadku spadku produkcji utracony dochód będzie obliczany w odniesieniu do obniżonej produkcji. Wykluczona zostanie także możliwość sprzedaży świń pomiędzy rolnikami. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia do 28 lutego 2022 r. Ostatni kwartał (październik-grudzień) 2021 r. jest ostatnim okresem, za który pomoc ta będzie udzielana.

Wprowadzone zostanie nowe wsparcie dla producentów loch w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej dotyczącą COVID-19. Proponowana pomoc będzie udzielana w wysokości 1 tys. zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.

Chodzi o rolników, którzy do 15 kwietnia 2022 r. zgłoszą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Udzielane będą nieoprocentowane pożyczki producentom rolnym, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami związanymi z ASF. Dotyczy to sfinansowania nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia, wymagają jednak notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dlatego, jednocześnie Rada Ministrów przyjęła uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej zmiany programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń oraz programu pomocy producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.