Ciągniki i przyczepy – jak wynika z przesłanego do redakcji farmer.pl przez ARiMR zestawienia planowanych inwestycji wynikających ze złożonych wniosków o przyznanie płatności w ostatnim naborze "Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar D przeprowadzonym od 31 marca do 30 czerwca br. - tego właśnie najbardziej brakuje rolnikom w gospodarstwach.

Od dziś wiadomo już - które ze złożonych wniosków w tym naborze będą mogły liczyć na dofinansowanie z PROW 2014-2020. ARiMR opublikowała listy rankingowe złożonych wniosków dla poszczególnych województw.

Listy rankingowe określają kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji
zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020, poz. 719, j.t).

Wiążącej na dzień 11 września 2020 informacji można szukać na stronie www Agencji - pod tym linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/listy-okreslajace-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy/wsparcie-inwestycji-w-gospodarstwach-rolnych-objetego-programem-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-przeprowadzonym-w-terminie-od-31-marca-2020-r-do-30-czerwca-2020-r.html

Aktualizacja tych list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni. Na ww. listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 1,5 punktu, jeżeli występują.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 1,5 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

Jak informuje Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR, w celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, należy wykonać poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.