W konferencji udział wzięło około 170 osób, w tym w szczególności liczni przedstawiciele samorządów województw, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Episkopatu Polski i Rady Ekumenicznej oraz instytutów naukowych i uczelni.

Przedstawiciele MRiRW mają nadzieję, iż konferencja oraz dyskusja, jaka miała miejsce podczas konferencji, przyczynią się do dobrego wykorzystania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, które są elementem PROW 2007-2013, jak i programów operacyjnych w ramach polityki spójności. PROW 2007-2013 stwarza ekonomiczno-społeczne podstawy zrównoważonego rozwoju wsi, zapewni poprawę sytuacji rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez m.in. rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Natomiast dla rolników, prowadzących gospodarstwa towarowe, bardzo ważna jest możliwość stałego rozwoju tych gospodarstw. Niebagatelne znaczenie dla mieszkańców wsi ma też zaproponowany pakiet działań mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Mimo, że PROW na lata 2007-2013, jest programem sektorowym, to wpływa na rozwój regionalny. O regionalnym charakterze programu świadczy m.in. delegowanie do samorządów województw funkcji wdrożeniowej dla wybranych działań oraz utworzenie „kopert regionalnych”, a także powierzenie samorządom województw prowadzenie Regionalnych Sekretariatów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Niezmiernie istotną rolę w rozwoju Polski, w tym obszarów wiejskich w Polsce, odgrywały i odgrywać nadal będą jednostki samorządu terytorialnego. Od samego początku administracja samorządowa odgrywa znaczącą rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Praktycznie od chwili powstania, jednostki samorządu terytorialnego, realizują zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Odgrywają one także wiodącą rolę w rozwoju infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, komunikacja, wysypiska śmieci, usługi komunalne) na obszarach wiejskich. Jednostki samorządowe uczestniczyły z dużym powodzeniem w realizacji programu przedakcesyjnego SAPARD oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Obecnie przed administracją samorządową stoi największe wyzwanie. Od jej sprawności zależeć będzie w ogromnej mierze wykorzystanie środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Środki, zainwestowane w latach 2007-2013 w rozwój, zmienią oblicze Polski, w tym także obszarów wiejskich. W wyniku realizacji programów, obejmujących praktycznie każdą dziedzinę gospodarki, nastąpi dynamiczny rozwój społeczno–gospodarczy, co przyczyni się do wzrostu dobrobytu i awansu cywilizacyjnego Polski. Wzrośnie konkurencyjność naszej gospodarki. Nastąpi ograniczenie wielu dotkliwych kwestii społecznych, takich jak bezrobocie czy ubóstwo. Wzrośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, zarówno w sferze gospodarczej jak i politycznej.

Beneficjentami wzrostu gospodarczego i społecznego, jaki nastąpi w Polsce w latach 2007-2013 będą wszyscy Polacy, w tym rolnicy i inni mieszkańcy wsi. To oni właśnie z nadchodzących zmian będą najintensywniej i najdłużej korzystać.

Podsekretarz stanu Bogusław Nadolnik otworzył konferencję, życzył wszystkim samorządowcom i przedstawicielom innych instytucji zajmujących się wdrażaniem programów UE sukcesów w ich realizacji.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 8-9 maja 2008 r. odbyło się jedno z posiedzeń, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W świetle wcześniejszych doniesień prasowych podsekretarz stanu Artur Ławniczak odniósł się bardzo krytycznie do niektórych wypowiedzi w mediach, jednego przedstawiciela samorządu województwa, na temat prac prowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa nad dokumentacją legislacyjną oraz proceduralną.

W związku z tym, iż obecni podczas spotkania przedstawiciele samorządów województw mogli poczuć się dotknięci tą wypowiedzią, podsekretarz stanu Artur Ławniczak chciałby przeprosić wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni.

Minister Artur Ławniczak podtrzymuje jednak to, co powiedział przedstawicielom samorządów podczas ww. spotkania, że ich wiedza i doświadczenie powinny przyczynić się do szybkiego wdrożenia działań delegowanych do samorządów województw i MRiRW gwarantuje chęć dalszej współpracy, gdyż ww. Zespół jest niezwykle pomocny w procesie opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach PROW na lata 2007-2013.

Źródło: MRiRW