Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) jest jedną z trzech ustaw, które pozwalają na realizację w naszym kraju Wspólnej Polityki Rolnej. Za jej uchwaleniem głosowało 301 posłów, żaden nie był przeciw, a 133 wstrzymało się od głosu.

Najbardziej krytyczny wobec ustawy był Krzysztof Jurgiel (PiS), który w pierwszym czytaniu, w środę złożył wniosek o jej odrzucenie. Przekonywał, że przyjęto błędne rozwiązanie. Argumentował, że podstawową zasadą programowania rozwoju społecznego w Polsce jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a ta, które jest procedowana, nie ma powiązania ze strategiami z tamtej ustawy.

Podczas czwartkowego drugiego czytania, Jurgiel (PiS) zgłosił dwa wnioski mniejszości do projektu. Nie zyskały one aprobaty podczas pierwszego czytania. Chodzi o zmianę przepisu w art. 3, by komisje powoływał nie zarząd województwa, a sejmik wojewódzki. A drugi wniosek - to wykreślenie art. 13 . W piątkowym bloku głosowań wnioski te również nie zyskały jednak aprobaty posłów.

Większość przepisów ustawy dot. rozwoju lokalnego jest podobna do tych, jakie regulowały działania Leader (tzw. oś 4) z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Nową zasadą jest możliwość finansowania rozwoju lokalnego z różnych unijnych funduszy.

Ustawa określa podmioty zaangażowane w realizację RLKS i ich zadania. Chodzi o zadania m.in. samorządów wojewódzkich i lokalnych grup działania (LGD) zwłaszcza w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego.

Przepisy ponadto określają zasady organizacji lokalnych grup działania (LGD). Są to grupy działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Może ona działać na terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa. Grupa taka może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji strategii rozwoju lokalnego.

Strategia rozwoju lokalnego może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, ale nie mniej niż 30 tys. Jej istotą jest angażowanie miejscowych społeczności w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz zajmie się nią Senat.