Grupy producentów owoców i warzyw otrzymywały wsparcie większe od innych grup producenckich, stąd większe zainteresowanie ich powstawaniem. Okazuje się jednak, że ich pozycja na rynku staje się  konkurencyjna i od razu spowodowało to próby ograniczenia unijnego wsparcia.

- W czerwcu Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw - mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. - Zmienia w nim na niekorzyść zasady wykorzystania inwestycji zrealizowanych przez grupy z dofinansowaniem. Kiedyś grupa inwestując w narzędzia, urządzenia i budynki mogła przechować i przygotować do sprzedaży produkty kupione także od nie-członków. Teraz finansowanie inwestycji jest wyliczane tylko proporcjonalnie do ich wykorzystania co do produktów członków grupy producentów, w odniesieniu do których udzielono jej wstępnego uznania.

To nie koniec jednak niekorzystnych dla polskich producentów zmian.

20 września br. podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych Komisja Europejska przedłożyła kolejny projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie 543/2011.

W projekcie zamieszczono zmiany, niekorzystne z naszego punktu widzenia, dotyczące m.in.: ograniczenia poziomu współfinansowania pomocy inwestycyjnej z budżetu UE, co w praktyce może oznaczać drastyczny spadek udziału środków UE w pomocy inwestycyjnej dla grup producentów owoców i warzyw, usztywnienia zasad zatwierdzania planów dochodzenia do uznaniu, usztywnienia zasad wprowadzania zmian do planów dochodzenia do uznania, określenia listy wydatków niekwalifikujących się do pomocy inwestycyjnej, ustanowienia wymogów prowadzenia dodatkowej sprawozdawczości odnośnie planowanych wydatków grup producentów – informuje Ministerstwo Rolnictwa. - 19 października 2011 r. projekt rozporządzenia poddano opiniowaniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Oddano 232 glosy za przyjęciem projektu rozporządzenia oraz 113 głosów przeciw. Przeciw głosowały: Bułgaria, Grecja, Republika Czeska, Cypr, Łotwa Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja. Taki wynik głosowania oznacza brak opinii Komitetu, co jednak upoważnia Komisję do przyjęcia i publikacji rozporządzenia. Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane.

Czy będzie obowiązywało?

- Zmiany te wymierzone są głównie przeciwko polskim producentom owoców i warzyw, którzy w ostatnich latach intensywnie się organizują - mówi Witold Boguta. - W 2010 roku aż 90 procent pieniędzy przeznaczonych dla wstępnie uznanych grup producentów w Unii Europejskiej trafiało do Polski. Sektor warzyw i owoców zmienia się w szybkim tempie. Zbliżamy się do 20 proc. udziału w rynku. Stajemy się konkurencyjni, stąd pewnie m.in. próba ograniczenia finansowania inwestycji dla grup producentów owoców i warzyw.

Po spotkaniu z ministrem Sawickim 7 listopada Dacian Ciolos zadeklarował ponowne rozpatrzenie zapisów zmienionego rozporządzenia Komisji Europejskiej, by nie wprowadzać zmian hamujących rozwój organizacji grup producentów owoców i warzyw.