Obecnie dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych (gatunków roślin rolniczych):
1) w przypadku zbóż:
a) pszenica zwyczajna,
b) żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
c) jęczmień,
d) pszenżyto,
e) owies;
2) w przypadku roślin strączkowych:
a) łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
b) groch siewny,
c) bobik,
d) wyka siewna;
3) ziemniak.

Jednak w projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata, dodano pszenicę twardą i soję - w grupie roślin strączkowych (bobowatych).

W uzasadnieniu napisano, że uwzględnienie w tym zestawieniu soi ma na celu poszerzenie listy gatunków, których uprawa może przyczynić się do zaopatrzenia przemysłu paszowego w białko roślinne pochodzące z krajowych źródeł. - Odmiany soi, które będą dostępne na polski rynku nasion nie będą odmianami genetycznie zmodyfikowanymi. Staną się alternatywnym surowcem na rynku dla polskich producentów - czytamy w uzasadnieniu.

Dodano, że można przypuszczać, że roślina ta będzie uprawiana w miejsce innych strączkowych mających niższą wartość paszową lub będzie wysiewana zamiast zbóż.

Z kolei dodanie do listy pszenicy twardej spowodowane jest wpisaniem do krajowego rejestru odmian pszenicy twardej wyhodowanych przez polskich hodowców.

Teraz wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2013 r. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
- 100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
- 160 zł - w przypadku roślin strączkowych;
- 500 zł - w przypadku ziemniaków.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.