- Kiedy analizujemy ogólne informacje dotyczące budżetu państwa w 2012 r. w stosunku do 2011 r., to pomimo wzrostu dochodów budżetu państwa o 3,6 proc., pomimo wzrostu PKB o 4,4 proc., w wydatkach na rolnictwo obserwujemy spadek - podkreślił. - W wydatkach, łącznie z wydatkami unijnymi o 1 proc., a w wydatkach krajowych, bez wydatków unijnych, o 5 proc. Spadł udział wydatków na rolnictwo w wydatkach ogółem budżetu państwa, jak również udział wydatków na rolnictwo w PKB. Należy domniemywać, że konstrukcja budżetu na następny, 2014 rok, będzie jeszcze bardziej dolegliwa i będzie wskazywała dalsze zmniejszanie wydatków państwa na rolnictwo.

Poseł wskazał też na niewykorzystanie dostępnych środków, m.in. niewykorzystanie rezerwy na ubezpieczenia: - I to w sytuacji występujących klęsk żywiołowych, wobec których później często rząd jest bezradny, lub, mówiąc wprost, umywa ręce, pozostawiając rolników samych sobie. (…) Powinniśmy zrobić wszystko, aby udrożnić system ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt tak, aby zminimalizować ryzyko prowadzenia produkcji przez rolników, ryzyko związane ze zdarzeniami przyrodniczymi, które stają się coraz bardziej dynamiczne. Czy może, biorąc pod uwagę niewykorzystanie rezerw państwa, rezerw, które były na ubezpieczenia społeczne, należy przystąpić do zmian w ustawie, które doprowadziłyby do urealnienia systemu wsparcia ubezpieczeń rolniczych?  - pytał poseł.

Wciąż nie są znane zasady i zakres wsparcia krajowego, jakie będzie w nowym okresie budżetowym 2014-2020.