Łącznie wypłacono beneficjentom około 6,58 mld zł, czyli ponad 99% środków jakie Polska miała do wykorzystania na realizację tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypada na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na działania wdrażane przez Samorządy Wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.

W ramach SPO wdrażano 15 działań.

Pomoc została skierowana na :

• Inwestycje w gospodarstwach rolnych – 2,418 mld zł,
• Ułatwianie startu młodym rolnikom – 707 mln zł,
• Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych – 1,702 mld zł,
• Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych – 51,5 mln zł,
• Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów – 282 mln zł,
• Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem – 146,7 mln zł,
oraz trzy działania z priorytety Pomoc Techniczna – ok. 70 mln zł.

Rolnicy, którym Agencja wypłaciła dofinansowanie na inwestycje w gospodarstwach, zrealizowali ponad 23,9 tys. projektów. Projekty te w 87% dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń, w blisko 6% - budowy oraz modernizacji budynków inwentarskich i gospodarczych, w 3,27% - zakładania sadów i innych plantacji wieloletnich. W zakup inwentarza żywego zainwestowało 1,39% beneficjentów, w szklarnie wraz z wyposażeniem - niespełna 1% a w obiekty służące do sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie - tylko 0,48%.


Blisko 6 tys. projektów dofinansowanych środkami z SPO Rolnictwo zrealizowały gospodarstwa nastawione na chów bydła mlecznego, ponad 5 tys. - producenci zbóż, prawie 4 tys. - producenci trzody chlewnej, około 3 tys. - gospodarstwa sadownicze i 430 – drobiarskie. Zrealizowane inwestycje miały na celu przede wszystkim poprawę organizacji produkcji (52%), poprawę konkurencyjności (14%), wzrost dochodu rolniczego (12%), redukcję kosztów produkcji (9%), dostosowanie profilu produkcji gospodarstw do wymagań rynku (5%), poprawę jakości produktów rolnych (4%) oraz poprawę warunków higieny, utrzymania zwierząt i ochronę środowiska w gospodarstwie (4%).

Źródło: ARiMR