Od 31 grudnia 2020 r. - w ramach kolejnego naboru dotyczącego wsparcia inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - Agencja przyjmuje wnioski m.in. od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF), ale też po raz kolejny oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które chciałyby zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią, ale też przed skutkami lokalnych podtopień czy deszczy nawalnych.

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020, a wnioski o nią będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Maksymalna wysokość wsparcia to 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pieniądze można wykorzystać na zakup np. koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Jak wynika z ostatnich danych przekazanych redakcji farmer.pl przez ARiMR, aktywność spółek wodnych w pozyskiwaniu środków na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź nie jest zbyt imponująca.

Jak zauważa KRIR, to obowiązujące przepisy w praktyce pozbawiają spółki wodne dostępu do funduszy na inwestycje w ramach PROW. Izby jeszcze w październiku wnioskowały w tej sprawie do resortu rolnictwa. Zaproponowały, aby zmienić przepisy w przedmiotowym działaniu tak, aby umożliwić spółkom wodnym skorzystanie z 20% zaliczki, a 80% nakładów inwestycji mogłoby być zabezpieczone kredytem pod zakupiony w ramach PROW sprzęt.

 

Ministerstwo na początku grudnia informowało KRIR, że "analizuje obowiązujące przepisy prawne pod kątem możliwości wprowadzenia zmian w tym instrumencie wsparcia, mających na celu ułatwienie ubiegania się o pomoc przez spółki wodne oraz ich związki", ale jak można przeczytać w poradniku dla wnioskodawców PROW, dołączonym do informacji o kolejnej możliwości (czyli trwającym właśnie naborze) ubiegania się przez spółki wodne o pomoc finansową - nic się nie zmieniło w tej sprawie. 

Beneficjenci poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014–2020 (w tym przypadku spółki wodne) mogą otrzymać zaliczkę ale nadal w wysokości 50% kwoty przyznanej pomocy. Wypłata zaliczki może nastąpić pod warunkiem przedłożenia przez beneficjenta gwarancji bankowej na 100% kwoty zaliczki.