W najbliższych miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień br., rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie po złożeniu wniosków do 9 działań w ramach PROW 2014-2020 w tym :

- 7 działań inwestycyjnych dotyczących rozwoju gospodarstw – wnioski należy składać do Oddziału Regionalnego ARiMR;

- 2 aktualnych działań w zakresie ochrony ekosystemów i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi  - wnioski należy składać w biur powiatowych ARiMR.

Dotacje na rozwój gospodarstw rolnych

  • data: 07.05- 31.08.2020; poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; typ operacji: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej); dopłata: refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż 300 tys. zł, minimalna wysokość kosztów jaką rolnik musi ponieść aby ubiegać się o wsparcie wynosi 20 tys. zł
  • data: 31.03-30.06.2020; poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw; typ operacji: Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF; dopłata: premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach; pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz
  • data: 21.02-20.07.2020; poddziałanie: Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych; typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie; dopłaty: na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika); minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł
  • data: 31.03-30.06.2020; poddziałanie: Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D; dopłaty: w przypadku obszaru D musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro; wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących, w takim przypadku dolny próg wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejszy od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. euro
  • data: 03.06-01.08.2020; poddziałanie: Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników; typ operacji: Premie dla młodych rolników; dopłaty: pomoc przyznaje się w wysokości 150 tys. zł i wypłaca się ją w dwóch ratach na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy
  • data: 19.06-17.08.2020; poddziałanie: Tworzenie grup producentów i organizacji producentów; dopłaty: maksymalny limit pomocy wynosi do 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy na 5 lat, wysokość pomocy stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów
  • data: 19.03-17.06.2020; poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; typ operacji: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej; dopłaty: maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 1 000 000. Zł; w przypadku spółek wodnych oraz 100 tys. zł w przypadku rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF

Dotacje na ochronę ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

data: 01.06-31.07.2020; poddziałanie: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – wsparcie na zalesianie; dopłaty: wsparcie na zalesienie od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha; premia pielęgnacyjna wypłacana przez 5 lat: od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha; premia zalesieniowa  w wysokości 1 215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia do gruntów na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza

data: 03.07-11.09.2020, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska; dopłaty: przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez podsadzenia produkcyjne - wprowadzenie II piętra w drzewostanie od 8 137 zł/ha do 9249 zł/ha; dolesianie luk od 12 538 zł/ha do 14 213 zł/ha; zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu od 4610 zł/ha do 5 210 zł/ha, założenie remizy: 848 zł/ha; czyszczenie późne od 764 zł/ha do 917 zł/ha; O pomoc będzie mógł ubiegać się właściciel lasu prywatnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów