Resort przypomniał, że 31 sierpnia br. upływa termin składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, dołączając faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 31 października 2022 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Przypomniano, że w 2022 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego. Ponadto od początku 2022 r. zwiększeniu uległy limity zwrotu podatku akcyzowego od zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie: ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych (przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku); z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła).