Naszego czytelnika zaniepokoiła informacja, że kontynuacji będą wymagać prawie wszystkie programy rolnośrodowiskowe, rozpoczęte w starym PROW – z wyjątkiem dwóch.

Bo jak kontynuować coś, co teraz staje się nieopłacalne?

Zapytaliśmy zatem w Ministerstwie Rolnictwa: Czy będą w  przypadkach konieczności kontynuacji stosowane stare zasady płatności - wysokość stawki i bez degresywności?

I ministerstwo uspokaja: dla programów wymagających kontynuacji zostają zachowane wymogi, stawki płatności oraz limity powierzchniowe, przedziały i progi degresywności:

„W ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) zobowiązania podejmowane są przez beneficjentów na okres 5 lat, co oznacza, że wszystkie zobowiązania podjęte po 2011 roku wykraczają poza koniec okresu programowania (2007-2013), dlatego też w świetle przepisów unijnych muszą zostać dostosowane do ram prawnych następnego okresu programowania (2014-2020).

Jednocześnie, dostosowane do ram prawnych nowego okresu programowania muszą być również zobowiązania podjęte w 2011 roku – jedynie w przypadku, jeśli beneficjent skorzysta z możliwości deklarowania niektórych wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, jako praktyki równoważnej do jednej z praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, tj. dywersyfikacji upraw.

Wymogi w ramach pakietów: (i)  1. Rolnictwo zrównoważone, (ii) 2. Rolnictwo ekologiczne, (iii) 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, (iv) 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, (v) 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, (vi) 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz (vii) 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie  wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i dlatego pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, że beneficjenci są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. zostają zachowane wymogi, stawki płatności oraz limity powierzchniowe, przedziały i progi degresywności określone dla wskazanych powyżej pakietów.

Jednocześnie, w odniesieniu do: (i)  Pakietu 8. Ochrona gleb i wód zmieni się kształt i brzmienie wymogów (które będą analogiczne jak wymogi dla tego pakietu w ramach PROW 2014-2020) i (ii) Pakietu 9. Strefy buforowe – zostanie zweryfikowana stawka płatności.”

Jednocześnie ministerstwo zapewnia, że zostały dochowane wszystkie obowiązki dotyczące informowania rolników o wprowadzanych zmianach:

„Informacje na temat kontynuowania zobowiązań podjętych w ramach działania Program rolnośrodowiskowy, były publikowane na stronie internetowej MRiRW w dniach 30 kwietnia, 4 sierpnia oraz 17 września br. Ostatni z komunikatów zawierał szczegółowe informacje w zakresie zmienionych wymogów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód oraz nowe, zmienione stawki płatności w zakresie Pakietu 9. Strefy buforowe. Zmiany te wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.

Ze względu na to, że informacje zawarte w komunikatach dotyczą zobowiązań podjętych w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013, zostały one wraz z datą ich publikacji umieszczone na stronie internetowej MRiRW, w części dotyczącej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto, powyższy komunikat zawierający szczegółowe informacje odnoszące się do zmienionych wymogów w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód oraz proponowanych stawek płatności w zakresie Pakietu 9. Strefy buforowe został przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.”

Warto zauważyć, że informacji datowanej 4 sierpnia na stronie internetowej ministerstwa nie ma. Ministerstwo nic nie wie na temat informacji przekazywanej dwa lata temu rolnikom, że jeżeli będą nowe programy, to stare będą zakończone – o które otrzymaniu informował nas czytelnik.

„W odniesieniu do pytania dotyczącego przekazywanej przez ARiMR informacji, ze względu na brak precyzyjnych danych o jaką informację chodzi, nie jest możliwym ustosunkowanie się MRiRW w tym zakresie” - napisano.

Podkreślmy jeszcze, że wszystkie zasady wymagają jeszcze przyjęcia przez Komisję Europejską.