Składanie wniosków o wypłatę dopłat do materiału siewnego ruszy 15 stycznia. Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7 500 euro. W kwotę tę wliczone są dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty realizowane są do materiału siewnego:
- zbóż - pszenicy zwyczajnej, żyta (populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia, pszenżyta, owsa
- roślin strączkowych - łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej
- ziemniaka.

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: pszenicy zwyczajnej - 150 kg, pszenicy mieszańcowej - 80 kg, żyta populacyjnego - 130 kg, żyta syntetycznego - 80 kg, żyta mieszańcowego - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej, jęczmienia - 130 kg, pszenżyta - 150 kg, owsa - 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg, grochu siewnego - 200 kg, wyki siewnej - 80 kg, bobiku - 270 kg, ziemniaka - 2 000 kg, oraz 140 kg - w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych (z wyłączeniem ziemniaka).