Nabór wniosków na ten rodzaj wsparcia potrwa w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 13 listopada 2018 r. Pomoc ta jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju. Poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W zapowiedzianym naborze będzie do wykorzystania łącznie 1,98 mld zł.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy i małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie premii. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego PROW 2014 - 2020.

Starający się o premię nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Z pomocy nie mogą też skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, albo skorzystały z następujących instrumentów wsparcia, tj.: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” z PROW 2014 - 2020.

Firma założona dzięki uzyskanemu wsparciu może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi, czy działalnością weterynaryjną. (Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.)

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, a uzyskane wyniki będą decydować o kolejności przyznawania wsparcia w poszczególnych województwach. Punktowane będą m.in.: wiek beneficjenta poniżej 40 roku życia, bycie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, innowacyjność planowanej działalności, czy liczba nowych miejsc pracy, jakie stworzyć chce beneficjent. Pod uwagę będzie brana skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Przyznane premie w wysokości 100 tys. zł. będą wypłacane w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w wydanej decyzji, a 20 proc. po realizacji biznesplanu.