Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy związane z epidemią COVID-19, ale również z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r., nie uzyskają środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku produkcji zwierzęcej na zakup brakujących pasz" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Rekompensaty dla rybaków

Jak wskazano, ponadto, konieczne jest dostosowanie zdolności połowowej krajowej floty do krajowych uprawnień do połowów, a co za tym idzie konieczność trwałego zaprzestania działalności połowowej poprzez przeznaczenie statku rybackiego do zezłomowania. "A zatem niezbędne są zachęty aby rybacy byli zainteresowani zaprzestaniem działalności połowowej" - wskazano.

Pomoc dla producentów świń 

Według autorów projektu "podwyższenie wysokości pomocy dla producentów świń w związku z zaprzestaniem produkcji z powodu obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń może powodować, że producenci świń, w odniesieniu do których zakaz nie jest określony czasowo, ale uzależniony jest od wykonania np. określonych czynności np. wprowadzenia bioasekuracji, będą bardziej zainteresowani otrzymywaniem pomocy niż dostosowaniem gospodarstwa do wymogów weterynaryjnych".

Pomoc klęskowa w formie dotacji

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni; podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.

Pomoc dla producentów rolnych

"Proponuje się, aby stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu" - napisano.

W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200 000 zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi.

Ponadto, w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy, w którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W projekcie zapisano, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r.