Trwa nabór wniosków w ramach "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" obszar nawadnianie w gospodarstwie. Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w tego typu przedsięwzięcie, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020r.

Po jednym z naszych artykułów na ten temat, gdzie poruszyliśmy kwestię możliwości budowy studni w gospodarstwie z pomocą środków Agencji:

farmer.pl otrzymał pytanie od czytelniczki: Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania do nowej studni głębinowej w ramach modernizacji gospodarstwa? W starej często brakuje wody, a ja chcę powiększyć budynek mieszkalny i w trakcie remontu może być problem z wodą. I drugie pytanie w temacie modernizacji: planuję przebudowę stodoły na budynek mieszkalny z małym barem - mam 0,89 ha ziemi - czy mogę złożyć wniosek w ARiMR?

Poprosiliśmy Biuro Prasowe Agencji o odpowiedź.

- W ramach instrumentów wsparcia będących w kompetencji Departamentu Działań Inwestycyjnych (ARiMR) brak jest możliwości wsparcia budowy studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego (do celów mieszkalnych) oraz przebudowy stodoły na budynek mieszkalny - poinformowała famer.pl ARiMR.

Jak wynika z treści odpowiedzi Agencji, w ramach instrumentów wsparcia wdrażanych z PROW na lata 2014-2020 przeznaczonych na wsparcie prowadzonej działalności rolniczej, pomoc na budowę studni mogłaby zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie - jedynie pod pewnymi warunkami.

Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 719).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

ALE wsparciu podlegają następujące rodzaje inwestycji:

dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
• dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym),
w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art.46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013),
• które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
• które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013).

Podsumowując, pomoc na wykonanie studni może zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja..." jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno wnioskodawcy, jak i planowanej operacji określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji - podkreśla ARiMR.

Informacji na temat możliwości wsparcia inwestycji dotyczących przekształcenia budynku gospodarczego na obiekt mieszkalno-usługowy opisany w zapytaniu, należy szukać we właściwym urzędzie gminy lub miasta - poinformowało farmer.pl Biuro Prasowe Agencji.