PRZEGLĄD PRASY: Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów spełniających łącznie kryteria –pisze Wojciech Pogorzelski.

• Dostaną się na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
• Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 3 lat.
• Zamieszkują na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
• Pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę, w rodzinie nie przekracza kwoty 555 zł lub 758 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Po przyjęci na studia należy złożyć w Oddziale Terenowym wniosek o stypendium wraz z kompletem dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat programu, regulamin oraz druk wniosku o stypendia wraz z załącznikiem można otrzymać w Oddziale Terenowym ANR w Poznaniu ul. Fredry, tel. 061-856-06-47.

Źródło: Głos Wielkopolski