Jak mówiła Szalczyk podczas wczorajszej senackiej komisji rolnictwa, w 2014 r. będą kontynuowane te działania, które są realizowane obecnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przyszły program rolnośrodowiskowy będzie wdrażany od 2015 r. Projekt unijnych przepisów przewiduje, że z tego programu wyodrębnione będą działania: rolnictwo ekologiczne i Natura 2000.

Szalczyk zaznaczyła, że program rolnośrodowiskowo-klimatyczny będzie działaniem w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, który musi być realizowany przez każdy kraj członkowski.

Według Szalczyk realizacja programów rolnośrodowiskowych ma promować produkcję opartą na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i ma się przyczynić do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z zachowaniem bioróżnorodności oraz uwzględniania zmian klimatycznych na terenach wiejskich.

- Zakłada się, że przyszły program rolnośrodowiskowy będzie ukierunkowany na: zachowanie ekstensywnie wykorzystywanie trwałych użytków zielonych, w tym w szczególności na ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także ochronę różnorodności krajobrazu, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, zrównoważone gospodarowanie nawozami i środkami ochrony roślin oraz działania przyczyniające się do ochrony gleb i wód - mówiła wiceminister.

Projektowane unijne przepisy przewidują, że dopłaty rolnośrodowiskowo-klimatyczne będą przyznawane corocznie - tak jak obecnie - rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmą na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe. Dopłaty te mają być wypłacane w formie zryczałtowanej i będą rekompensatą utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów w związku z takim rodzajem gospodarowania - podkreśliła.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie przewiduje, że dopłaty roczne będą na poziomie limitów obowiązujących w PROW na lata 2007-2013, tj. 900 euro na hektar na specjalne uprawy wieloletnie, 600 euro na ha na uprawy jednoroczne, 450 euro na ha na inne użytkowanie gruntów, 200 euro na ha (na tzw. dużą jednostkę przeliczeniową) na lokalne rasy zwierząt gospodarskich, których hodowla jest zagrożona. Są to kwoty maksymalne i każdy kraj członkowski wysokość wypłacanego wsparcia ustali na podstawie własnych analiz - wyjaśniła Szalczyk. Dodała, że nie oznacza to, że w Polsce takie stawki będą obowiązywały.

Jak zauważyła wiceszefowa resortu rolnictwa, w przyszłej perspektywie finansowej rolnictwo ekologiczne będzie odrębnym działaniem (obecnie rolnictwo ekologiczne jest jednym z pakietów programu rolnośrodowiskowego). Dopłaty do tego typu gospodarowania będą udzielane co roku. Ich wysokość jest taka sama jak w przypadku programów rolnośrodowiskowych, czyli maksymalna stawka - to 900 euro/ha, jednak w Polsce stawki te zostaną także ustalone na podstawie analiz - poinformował wiceminister.

Dopłaty do działania Natura 200 maksymalnie mogą wynosić: - przez pierwszych pięć lat: 500 euro/ha, a przez kolejne lata: 200 euro/ha.

Szalczyk poinformowała, że od początku realizacji PROW (2004-2013) do 15 marca br. zrealizowano płatności rolnośrodowiskowe na kwotę ponad 6 mld zł, otrzymało je ok. 148,5 tys. beneficjentów. W tym zobowiązania podjęte w ramach PROW na lata 2007-2013 - wydano ok. 3,5 mld zł dla około 114,1 tys. rolników, a zobowiązania PROW z lat 2004-2006, które przeszły w ciężar budżetu PROW 2007-2013 - wynoszą ok. 2,6 mld zł dla około 71,5 tys. osób. Natomiast wysokość zobowiązań na następne lata (2014-2020) szacowana jest na ok. 570 mln euro - poinformowała Szalczyk.