Do konsultacji – w trybie pilnym - przekazano bowiem właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Z uwagi na fakt, że projektowane przepisy mają dotyczyć przyznawania płatności już w ramach tegorocznej kampanii naboru wniosków, resort zakłada, że rozwiązania przewidziane w projekcie rozporządzenia powinny wejść w życie w dniu 15 marca 2021 r., który jest pierwszym dniem, w którym możliwe jest składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w tym roku.

Dlatego, mając na uwadze powyższe, na ewentualne uwagi do ww. rozporządzenia czeka do 26 lutego 2021 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektowanych przepisów, rozszerzenie zakresu danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności o poszczególne uprawy służyć będzie pozyskaniu informacji na potrzeby obsługi działań PROW: 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A–D), 6.1 Premie dla młodych rolników oraz 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw. W wymienionych instrumentach wsparcia jednym z warunków przyznania pomocy jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę – w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Dotychczas informacje dotyczące poszczególnych upraw pozyskiwane były jedynie od rolników objętych obowiązkiem dywersyfikacji upraw, a więc od rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych.

Jak zaznaczono, pozyskanie takich danych od wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich pozwoli na wykorzystanie ich także do realizacji PROW. Pozyskanie danych na temat poszczególnych upraw w ramach wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich pozwoli na zmniejszenie o ok. 90% kontroli w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa (plan na 2021 dotyczy blisko 11 tys. kontroli), przeprowadzanych na potrzeby wymienionych działań PROW.

Dodatkowo, zebranie przedmiotowych danych w ramach procesu wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich umożliwi zorganizowanie naborów na działania PROW 2014–2020 również w drugim półroczu. Obecnie ze względu na konieczność kontroli na miejscu, muszą odbywać się one równolegle z naborami w ramach płatności obszarowych. Równomierne rozłożenie w czasie naborów wniosków, będzie skutkowało równomiernym rozłożeniem pracy w ARiMR, co przyspieszy realizację wypłat pomocy z PROW 2014–2020.

Projektowana zmiana w zakresie deklarowania upraw przyczyni się także do poprawy dostępności usług doradztwa rolniczego. Obecnie, w drugim kwartale danego roku ,większość czasu doradcy poświęcają na wsparcie rolników przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przez co rolnicy ubiegający się o ww. działania PROW nie otrzymują oczekiwanego wsparcia.

Jednocześnie proponuje się, aby zbierane dane dotyczące poszczególnych upraw, w przypadku rolników, którzy nie są objęci obowiązkiem dywersyfikacji, były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji PROW na lata 2014–2020.

Co do planowanej rezygnacji z udostępniania rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych - z uwagi na fakt, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich są składane niemal wyłącznie w formie elektronicznej, brak jest uzasadnienia, dla udostępniania materiałów graficznych w formie drukowanej – napisano w uzasadnieniu.

Jak uzasadniono, materiał graficzny jest dostępny w elektronicznym formularzu wniosku wypełnianym po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR.