Od początku pandemii zwracaliśmy uwagę na pomijanie rolników przy udzielaniu pomocy po Covid-19. Jednorazowe zwolnienie z opłaty części składki KRUS – sprzed roku - okazuje się być do dziś jedyną powszechnie dostępną formą pomocy dla rolników.

Niby kolejne rządowe tarcze chronią przedsiębiorców – a więc, wydawałoby się, także prowadzących działalność w sektorze rolnym – ale dziwnie nie dotyczy to nawet rolników prowadzących działy specjalne, gdyż brak im wpisu do CEIDG oraz KRS.

Więcej: 

Dział specjalny rolnictwa, ale pomoc po koronawirusie… niespecjalna

Poseł Romuald Ajchler wystosował w tej sprawie interpelację, pisząc: „W powyższym zakresie konieczne jest pilne podjęcie działań skierowanych na pomoc oraz zwolnienie przedsiębiorstw ogrodniczych prowadzących działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej z wymogu przedstawiania wyciągów CEDIG oraz KRS na rzecz przedstawienia oświadczenia ogrodnika, w celu weryfikacji banku czy Umowę Subwencji Finansowej zawarła osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Brak reakcji w powyższym zakresie spowoduje, iż wiele przedsiębiorstw tego typu zmuszonych zostanie do poprzez brak pozytywnej weryfikacji zapisów tarczy do zwrotu otrzymanej pomocy poprzez brak wykonania umowy subwencji” i pytając: „Czy zapisy tarczy antykryzysowej dopuszczą uznanie weryfikacji przez bank, czy umowę subwencji finansowej w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zawarła osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, na podstawie oświadczenia ogrodnika?”

Odpowiedzi udzieliło dwóch wiceministrów. Wiceminister Grzegorz Piechowiak z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnił, że Polski Fundusz Rozwoju (obsługujący tzw. Tarczę Finansową PFR) „podjął decyzję o zastosowaniu indywidualnego podejścia do przedsiębiorców, którzy pomimo wyczerpywania definicji przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), nie spełnili jednego z wymogów formalnych Programu, tj. obowiązku posiadania wpisu do KRS lub CEIDG. Wsparcie dla przedsiębiorców w formie częściowo umarzalnych subwencji finansowych udzielane było za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR oraz banki współpracujące z PFR, dlatego też wszelkie działania należy podejmować za pośrednictwem instytucji odpowiadających za bezpośrednią obsługę wnioskodawców (…)”.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik przypomniał, jakiej pomocy udzielono rolnikom po Covid przez instytucje podległe resortowi rolnictwa.

Obie odpowiedzi ministerstw w załącznikach.