Resort informuje, że do 20 lipca br. wydłużony zostanie nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazano, że maksymalna wysokość pomocy, udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne pozostaje na tym samym poziomie i nie może przekroczyć 100 tys. zł.

"Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są między innymi koszty wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem" - napisano.

Zaznaczono, że w przypadku, gdy wnioskodawca w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, nie przedstawi wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wymaganych dokumentów "preselekcyjnych" (np. kopii decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, kopii pozwolenia wodnoprawnego), których niedołączenie do wniosku w dniu złożenia, co do zasady, skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia, będzie mógł dostarczyć te dokumenty w terminie późniejszym - na wezwanie ARiMR.