To trzeci nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, a drugi ogólnopolski. Nabór  na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” na obszarach objętych ASF nie przyniósł rezultatów i kolejnego adresowanego do tego obszaru nie zaplanowano.

Więcej: Jakie nabory z PROW jeszcze w tym roku?

Wykorzystanie środków dostępnych z tego działania jest więcej niż skromne: do wzięcia pozostaje blisko 2 mld zł, zawarto umowy na niespełna 5 proc. dostępnego limitu.

Rozpocząć działalność pozarolniczą ze 100-tysięczną premią z PROW może ten, kto dotąd (w ciągu ostatnich 24 miesięcy) nie zarejestrował takiej działalności. Warunkiem jest też m.in. podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Lista działalności objętych wsparciem jest dołączona do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z 25 lipca 2016 r. (w załączniku).

Więcej o zasadach pomocy:

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z PROW bez obowiązku wyjścia z KRUS?

Łatwiej będzie o „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”