Wnioski można składać do 12 grudnia br. O takie wsparcie starać się mogą rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak: przymrozki wiosenne, susza, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawiny, grad, huragan, piorun - poinformował Departament Komunikacji Społecznej Agencji.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest powstanie w gospodarstwie strat w majątku produkcyjnym i w produkcji rolnej. Szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach zwierząt gospodarskich muszą wynieść co najmniej 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach muszą być wyższe niż 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r., istnieje możliwość uwzględnienia ich łącznie we wniosku, jeżeli są spełnione w każdym z tych lat osobno warunki przyznania pomocy - czyli zarówno w 2012, jak i w 2013 roku w gospodarstwie powstały odpowiednio wysokie straty w majątku produkcyjnym jak i w produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł. Refundacji podlega do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez rolnika na inwestycje, które pozwolą na wznowienie produkcji rolnej - m.in. na remont budynków, zakup urządzeń, czy zakup zwierząt.

O kolejności pomocy zdecyduje liczba punktów przyznanych na podstawie takich kryteriów, jak: wysokość wnioskowanej kwoty pomocy oraz wysokość szkód (określona procentowo) w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach.

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych jest już szóstym z kolei. Zostanie on przeprowadzony dzięki zwiększeniu puli środków na ten cel o 31,5 mln euro (dotychczas było 100 mln euro). Pozwoli to na sfinansowanie także wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach.

Pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych, jest finansowana z pieniędzy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.