To trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie, w postaci 120% płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw, należne od przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku, wypłacane jest jednorazowo.

Wymagane jest, aby rolnik m.in.:

- przekazał w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

- nie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

- po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej o zasadach tej pomocy: Łatwiej będzie uzyskać pomoc z PROW za przekazanie małego gospodarstwa

Na „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” jest 130 690 486,58 zł, dotychczas zrealizowano płatności na 7,25% limitu dla 484 beneficjentów.