W sumie na Platformę Usług Elektronicznych w ramach trzech interwencji dla sektora pszczelarskiego wpłynęło 3029 wniosków o wsparcie na kwotę 51,3 mln zł. Przypomnijmy, że nabory ARiMR prowadziła od 3 do 24 kwietnia.

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogli się starać indywidualni hodowcy i ci, którzy są zrzeszeni. Organizacjom pszczelarskim przysługiwało też prawo ubiegania się o zwrot części udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektów. Interwencje te są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Który konkretnie nabór cieszył się największym zainteresowaniem?

Największym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach interwencji „Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”. Do ARiMR wpłynęło 2821 wniosków na kwotę ponad 27 mln zł. W ramach tej pomocy pszczelarzom, producentom produktów pszczelich i organizacjom pszczelarskim (w imieniu hodowców) przysługiwało prawo ubiegania się o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu – refundacja ma obejmować do 60 proc. kosztów netto. Maksymalna wysokość rocznej pomocy przekazanej beneficjentowi może wynieść 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie powinna przekroczyć 15 000 zł.

Z kolei o środki na „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi” organizacje pszczelarskie, bo tylko one mogły się o taką pomoc ubiegać, złożyły 106 wniosków, a wynikająca z nich kwota to blisko 16 mln zł. Otrzymane pieniądze można będzie wydać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W tym przypadku zwrotowi będzie podlegać do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.

O „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”, także dostępną tylko dla organizacji pszczelarskich, ARiMR przyjęła 102 wnioski na kwotę 8,3 mln zł. Wsparcie to można przeznaczyć na zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Lista producentów, u których można dokonać objętych wsparciem zakupów, jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023. Jeśli chodzi o tę interwencję, refundacji będzie podlegać do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna roczna kwota pomocy dla beneficjenta to 10 000 zł.