Przeznaczono na nie 256 414 153 euro, a razem z pieniędzmi krajowymi 402 987 547 euro. Beneficjentami będą nowe grupy i organizacje producentów rolnych, które powstaną od 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych, które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

Podmioty te powinny wykonywać swoją działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wśród warunków udzielenia pomocy wskazano, że pomoc może być przyznana, jeżeli grupa lub organizacja producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu; łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.; przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.

Wsparcie wynosi: w pierwszym roku – 10 proc., w drugim – 8 proc., w trzecim – 6 proc., w czwartym – 5 proc., w piątym– 4 proc.. Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Przewiduje się preferencje, m.in. dla spółdzielni, produkujących produkty wysokiej jakości, świnie i bydło, owce, kozy.